PO 2 SC 1: Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro vlastníky/správce dotčené silniční infrastruktury, zejména ŘSD ČR . Hlavním cílem je zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS. Mezi podporované aktivity tohoto programu patří zejména výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T, Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T, Podpora zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy apod. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 29. 04. 2016.

Vhodný žadatel:

  • vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury, zejména ŘSD ČR

Termín vyhlášení výzvy: 29. 04. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému: 29. 04. 2016
Příjem předběžných žádostí: 29. 04. 2016 – 31. 12. 2016
Příjem plných žádostí: 29. 04. 2016 – 30. 04. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2023
Alokace na výzvu: 5 800 000 000 Kč
Výše dotace: min. a max. výše způsobilých výdajů není stanovena

Územní zaměření projektů:

  • Území celé ČR

Podporované aktivity:

1) výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T

2)Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T

3) Podpora zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy

Způsobilé výdaje:

  1. přímé realizační výdaje,
  2. projektová příprava, autorský a technický dozor,
  3. daň z přidané hodnoty,
  4. osobní náklady (PO4)
  5. pořízení nemovitostí (nákup pozemků)
  6. propagační opatření,
  7. dodatečné práce a služby