PO 3 SC 1: Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro vlastníky/správce dotčené infrastruktury, zejména ŘSD ČR. Hlavním cílem je „výstavba, obnova a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T za účelem zlepšení dostupnosti regionů, budování obchvatů sídel na silnicích I. třídy s nejvyššími intenzitami dopravy na základě multikriteriální analýzy a zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a snížení dopadů na životní prostředí." Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 29. 4. 2016.

Vhodný žadatel:

  • vlastníci/správci dotčené infrastruktury, zejména ŘSD ČR

Termín vyhlášení výzvy: 29. 4. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému: 29. 04. 2016
Příjem předběžných žádostí: 29. 04. 2016 – 31. 12. 2016
Příjem plných žádostí: 29. 04. 2016 – 30. 04. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2023
Alokace na výzvu: 900 000 000 Kč
Výše dotace: min. a max. výše způsobilých výdajů není stanovena

Územní zaměření projektů:

  • Území celé ČR mimo hl. města Prahy

Podporované aktivity:

1) rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo síť TEN-T včetně zavádění ITS, propojování regionálních dopravních řídících a informačních center s národním dopravním řídícím a informačním centrem včetně rozvoje infrastruktur rozvojových dat

2) výstavba obchvatů a přeložek

Způsobilé výdaje:

  1. přímé realizační výdaje,
  2. projektová příprava, autorský a technický dozor,
  3. daň z přidané hodnoty,
  4. osobní náklady (PO4)
  5. pořízení nemovitostí (nákup pozemků)
  6. propagační opatření,
  7. dodatečné práce a služby