PO 4 SC 1: Podpora a zajištění implementace OP Doprava

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro subjekty přímo zapojené do implementace OP Doprava a pro subjekty, které svou činností přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava, a to včetně vybraných příjemců z tematických prioritních os OP Doprava. Hlavním cílem je „zajištění kvalitní přípravy projektů a efektivní implementace projektů z úrovně příjemců a implementačních orgánů včetně koordinace a řízení využití všech prostředků z rozpočtu kohezní politiky určených pro rozvoj sektoru dopravy v ČR." Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 30. 11. 2015.

Vhodný žadatel:

  • subjekty přímo zapojené do implementace OP Doprava
  • subjekty, které svou činností přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava, a to včetně vybraných příjemců z tematických prioritních os OP Doprava

Termín vyhlášení výzvy: 30. 11. 2015
Příjem registračních žádostí: 11. 12. 2015 – 30.3 2023
Příjem plných žádostí: 11. 12. 2015 – 30.6.2023
Termín ukončení projektu: není stanoveno
Alokace na výzvu: 2 237 396 040 Kč
Výše dotace: min. a max. výše způsobilých výdajů není stanovena

Územní zaměření projektů:

  • Území celé ČR

Podporované aktivity:

1) řízení a kontrola programu: zejména financování aktivit ŘO a ZS podporujících přípravu, výběr a hodnocení projektů a monitorování implementace operačního programu, dále tvorba metodických dokumentů a manuálů, poradenské a konzultační služby, nastavení a zajištění kontrolních mechanismů (např. supervize, kontroly a administrace žádostí o platbu)

2) podpora absorpční kapacity: financování činností příjemců souvisejících s programovým obdobím 2014–2020 – podpora při přípravě projektových žádostí, jedná se zejména o metodickou, konzultační a právní podporu, přípravu projektů, předběžné posouzení přijatelnosti projektů/projek­tových fiší, projednávání projektů

3) technické zabezpečení činností: osobní náklady subjektů zapojených do implementace OPD včetně příslušenství, podpůrné činnosti nezbytné pro implementaci OPD zajišťované externě a materiální zabezpečení činností

4) publicita: zajištění realizace komunikační strategie a ročních komunikačních plánů; aktivity budou zabezpečovat dostatečnou propagaci a informovanost o operačním programu pro veškerou odbornou i širokou veřejnost

5) vzdělávání: zajištění zvyšování kvalifikace subjektů podílejících se na implementaci OPD

6) evaluace: vypracování analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, zpracování analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, analyzování průběhu jejich realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur, identifikování slabých míst implementační struktury a kapacity, vyhodnocování dalších relevantních aktivit apod.

7) dokončení realizace programového období 2007–2013 a příprava nového programového období 2021+: náklady spojené s dokončením realizace programového období 2007 – 2013 a náklady spojené s realizací počáteční fáze nového programového období 2021+, dále pak zpracování analýz a podkladových studií či strategií pro samotnou přípravu operačního programu v období 2021+, včetně zpracování ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a včetně předprojektové a projektové přípravy

Způsobilé výdaje:

  1. přímé realizační výdaje,
  2. projektová příprava, autorský a technický dozor,
  3. daň z přidané hodnoty,
  4. osobní náklady (PO4)
  5. pořízení nemovitostí (nákup pozemků)
  6. propagační opatření,
  7. dodatečné práce a služby