Operační program Rybářství (OPR)

Globálním cílem Operačního programu Rybářství je vybudování udržitelné a konkurenceschopné akvakultury založené na inovacích, konkurenceschop­nosti a účinnějším využití zdrojů. Mezi dílčí cíle lokálního charakteru patří zejména rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků.

„Podpora z OP Rybářství je zaměřena na zachování udržitelné produkce tržních ryb z tradiční akvakultury v České republice, investice do recirkulačních zařízení, investice do konkurenceschop­nosti tradiční akvakultury, zvýšení podílu zpracovaných ryb, propagaci akvakultury a podporu konzumace ryb, podporu rybářského výzkumu a vývoj nových nebo inovovaných produktů a technologií a jejich zavádění do podniků, podporu forem hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti a na celoživotní vzdělávání."

Celková alokace na tento Operační program činí 0.03 mld. EUR.

 • Řídící orgán: MZE
 • Zprostředkující subjekt: SZIF
 • Alokace: 0.03 mld. EUR
 • Webové stránky: www.eagri.cz

K dosažení cíle si OPR stanovil tyto prioritní osy:

PO2: Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje:

 • PO2 SC 2A: Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí
  • 2.1. Inovace
 • PO2 SC 2B: Zlepšování konkurenceschop­nosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků
  • 2.2. Produktivní investice do akvakultury
  • 2.3. Podpora nových chovatelů
 • PO2 SC 2C: Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje
  • 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
 • PO2 SC 2D: Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti
  • 2.5. Akvakultura poskytující enviromentální služ­by

PO3: Podpora provádění Společné rybářské politiky:

 • PO3 SC 3A: Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, jakož i zlepšení shromažďování údajů a jejich správy podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti
  • 3.1. Shromažďování údajů
 • PO3 SC 3B: Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativ­ní zátěž
  • 3.2. Sledovatel­nost produktů

PO5: Podpora uvádění na trh a zpracování:

 • PO5 SC 5A: Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury
  • 5.1. Plány produkce
  • 5.2. Uvádění produktů na trh
 • PO 5 SC 5B: Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh
  • 5.3. Investice do zpracování produktů

Přehled všech dotačních možností dle operačních programů naleznete zde.