PO2 SC 2A 2.1. Inovace

otevření plánováno na 10/2016

Opatření naplňuje specifický cíl prostřednictvím podpory inovativních metod a technologií – produktových a procesních inovací vedoucích ke zvýšení konkurenceschop­nosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, které budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené. Opatření je zaměřeno na testování a následný transfer inovačních technologií do praxe za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích.

Vhodný žadatel:

  • podnik akvakultury (spolupráce vědeckého nebo technického subjektu)

Termín vyhlášení výzvy: říjen 2016
Příjem plných žádostí: říjen 2016
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: 34 828 920 Kč
Druh podpory: přímá nenávratná podpora

Výše podpory

  • 50 % výše 50 000 – 5 000 000 Kč způsobilých výdajů

Podporované aktivity:

  • rozvíjení technických, vědeckých nebo organizačních znalostí v akvakulturních hospodářstvích, které zejména snižují dopad na životní prostředí, podporují udržitelné využívání zdrojů v akvakultuře, zlepšují životní podmínky zvířat nebo usnadňují nové udržitelné metody produkce
  • vyvíjení nebo uvádění nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem na trh, nových nebo podstatně zdokonalených produktů, nových nebo zdokonalených postupů a nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů
  • zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo procesů

Způsobilé výdaje:

Popis