PO2 SC 2C 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

program je aktuálně uzavřený

V rámci opatření jsou podporovány investice do recirkulačních zařízení a průtočných systémů (včetně líhní) s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či pořízení nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

Vhodný žadatel:

  • podnik akvakultury

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 15. srpna 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS/na portálu Farmáře: 27. září 2016
Příjem plných žádostí: od 11. října 2016 do 31. října 2016
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2023
Alokace na výzvu: 80 mil. Kč
Výše dotace: 50 % z výše 50 000 – 16 000 000 Kč způsobilých výdajů
Druh podpory: Přímá nenávratná podpora

Územní zaměření projektů:

  • Cílovým územím je území celé ČR.

Podporované aktivity:

  • investice umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání a kvalitu vody, zejména díky snížení množství použité vody nebo použitých závadných látek, antibiotik a dalších léčiv nebo zlepšení kvality vody na výstupu, a to včetně nasazení multi-trofických systémů akvakultury,
  • prosazování uzavřených systémů akvakultury, v nichž jsou produkty akvakultury chovány v uzavřených systémech s recirkulací, a tím je minimalizováno použití vody

Způsobilé výdaje:

  • U stavebních prací jsou výdaje způsobilé max. do 10 % z celkových způsobilých výdajů na projekt.
  • Způsobilé výdaje se dokládají účetními a daňovými doklady. Sazby stavebních prací a materiálu dle platného ceníku ÚRS Praha, a.s.
  • Způsobilé výdaje se dokládají účetními a daňovými doklady, pracovními výkazy.
  • Způsobilé výdaje jsou realizovány bezhotovostní formou prostřednictvím vlastního bankovního účtu (maximální výše úhrad v hotovosti je 100 tis. Kč/projekt).
  • Příjemce musí vést pro projekt oddělené účetnictví.