PO2 SC 2D 2.5. Akvakultura poskytující enviromentální služ­by

otevření plánováno na 10/2016

Opatření přispívá ke specifickému cíli zaměřením na ochranu a rozvoj vodních živočichů. Realizuje se vysazováním úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře.

Vhodný žadatel:

  • podnik akvakultury, akvakultury, které jsou uživateli rybářských revírů
  • rybářské svazy a rybářské spolky
  • podniky akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářské svazy
  • rybářské spolky, které jsou uživateli rybářských revírů

Termín vyhlášení výzvy: 29. 7. 2016
Příjem plných žádostí: od 11. 10. 2016 do 31. 10. 2016
Alokace na výzvu: 39 950 820 Kč
Výše dotace: 100 % z výše 25 000 – 10 000 000 Kč způsobilých výdajů
Druh podpory: Přímá nenávratná podpora

Územní zaměření projektů:

  • celá ČR

Podporované aktivity:

  • Náklady přímo spojené s účastí na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů ex-situ v rámci programů pro ochranu a obnovu biologické rozmanitosti vypracovaných veřejnými orgány nebo pod jejich dohledem.

Způsobilé výdaje:

  • Kód 001 výdaje na nákup, dopravu a vysazení monté úhoře říčního (Anguilla anguilla) maximálně do výše 35 000 Kč/kg monté
  • Kód 002 výdaje na nákup, dopravu a vysazení rozkrmeného mladého úhoře říčního (Anguilla anguilla) o délce menší než 20 cm maximálně do výše 7 000 Kč/kg rozkrmeného mladého úhoře
  • Kód 003 velkoplošný panel / tabulka s informací o podpoře z ENRF maximálně do výše 6000 Kč
  • Kód 004 projektová dokumentace (zpracování projektu Žádosti o podporu, povinných a nepovinných příloh, zadávacího řízení) maximálně do výše 5000 Kč