PO3 SC 3A 3.1. Shromažďování údajů

otevření plánováno na 2016

Opatření podporuje shromažďování, správu a využívání údajů, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. 12. 2013 o SRP a dále upřesněno v nařízení (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro SRP.

Vhodný žadatel:

  • Ministerstvo zemědělství

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: bude upřesněno výzvou
Předpokládaný příjem registračních žádostí: bude upřesněno výzvou
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: 100 % způsobilých výdajů
Druh podpory: Přímá nenávratná podpora

Územní zaměření projektů:

bude upřesněno výzvou

Podporované aktivity:

  • informační systém pro shromažďování, správu a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a provádění SRP,
  • celostátní a nadnárodní víceleté programy odběru vzorků, včetně programů na nižší než celostátní úrovni, za předpokladu, že všechny tyto programy se týkají populací, na které se vztahuje SRP,
  • účast zástupců členských států a regionálních orgánů na regionálních koordinačních schůzkách nebo na zasedáních mezinárodních orgánů zodpovědných za poskytování vědeckého poradenství
  • zlepšení systémů shromažďování a správy údajů a realizace pilotních studií s cílem zlepšit stávající systémy shromažďování a správy údajů

Způsobilé výdaje:

bude upřesněno výzvou