PO3 SC 3B 3.2. Sledovatelnost produktů

program je aktuálně otevřený

Podporovány budou projekty na zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury (v rozsahu kontroly a prosazování společné rybářské politiky).

Vhodný žadatel:

  • Ministerstvo zemědělství
  • Generální ředitelství cel
  • příslušné orgány podle článku 2 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

Termín vyhlášení výzvy: 15. srpna 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS/na portálu Farmáře: 27. září 2016
Příjem plných žádostí: od 11. října 2016 do 31. prosince 2018
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2023
Alokace na výzvu: 10,5 mil. Kč
Výše dotace: 100 % způsobilých výdajů z výše 10 000 – 4 999 999 Kč za každý jednotlivý projekt

Územní zaměření projektů:

  • Cílovým územím je území celé ČR.

Podporované aktivity:

  • vývoj, nákup a instalace komponentů, včetně počítačového hardwaru a softwaru, které jsou nezbytné k zajištění sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, uvedených v čl. 58 nařízení č. 1224/2009,
  • školení a výměnné programy, včetně výměny mezi členskými státy, pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností,
  • analýzy poměru nákladů a přínosů a posouzení auditů provedených a výdajů vynaložených příslušnými orgány při provádění monitorování, kontroly a sledování,
  • iniciativy, včetně seminářů a mediálních nástrojů, se zaměřením na posílení povědomí rybářů a jiných zúčastněných osob, jako jsou inspektoři, státní zástupci a soudci, jakož i povědomí široké veřejnosti o nutnosti bojovat proti nezákonnému, neohlášenému a neregulovanému rybolovu a o provádění pravidel SRP.