PO5 SC 5A 5.2. Uvádění produktů na trh

program je aktuálně otevřený

Opatření podporuje aktivity spojené se zakládáním organizací producentů. Opatření se také zaměřuje na přípravu strategie a realizace regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní o produktech akvakultury a jiných komunikačních kampaní zlepšujících povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury.

Záměry

 1. Vytváření organizací producentů (výzva naplánována na srpen 2016)

b) Propagační kampaně (výzva otevřena v březnu 2016)

Vhodný žadatel:

 • organizace producentů
 • Ministerstvo zemědělství
 • subjekty reprezentující akvakulturu
 • rybářské svazy a organizační jednotky rybářských svazů
 • hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů

a) Vytváření organizací producentů

Termín vyhlášení výzvy: srpen 2016
Příjem plných žádostí: říjen 2016
Termín ukončení projektu: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: 2 048 760 Kč
Druh podpory: přímá nenávratná podpora


b) Propagační kampaně

Termín vyhlášení výzvy: 4. března 2016
Příjem plných žádostí: 3. května 2016 – 31. prosince 2023
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2023
Alokace na výzvu: 45 000 000 Kč
Druh podpory: přímá nenávratná podpora


Výše podpory

 • 50–60 % způsobilých výdajů v případě, že žadatelem jsou subjekty reprezentující akvakulturu, rybářské svazy a organizační jednotky rybářských svazů a hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů
 • 75 % způsobilých výdajů v případě, že žadatelem je organizace producentů
 • 100 % způsobilých výdajů v případě, že žadatelem je Ministerstvo zemědělství

Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí minimálně 10 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí maximálně 40 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Územní zaměření projektů:

 • cílovým územím je území celé ČR.

Podporované aktivity:

 • a) vytváření organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborových organizací uznaných podle kapitoly II oddílu II nařízení č. 1379/2013.
 • b) vedení regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní s cílem zvyšovat povědomí veřejnosti o produktech akvakultury.