PO5 SC 5B 5.3. Investice do zpracování produktů

program je aktuálně uzavřený

V rámci opatření lze poskytnout podporu na investice do rozšíření, vybavení, modernizace podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

Vhodný žadatel:

 • podnik akvakultury

Termín vyhlášení výzvy: 15. srpna 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS/na portálu Farmáře: 27. září 2016
Příjem plných žádostí: od 11. října 2016 do 31. října 2016
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2023
Alokace na výzvu: 70 mil. Kč
Výše dotace: 50 % z výše 50 000 – 20 000 000 Kč způsobilých výdajů
Druh podpory: přímá nenávratná podpora

Územní zaměření projektů:

 • Cílovým územím je území celé ČR.

Podporované aktivity:

 • Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury, které přispívají k úspoře energie nebo snížení dopadu na životní prostředí, včetně nakládání s odpady.
 • Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury, které zlepšují bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky.
 • Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury, které podporují zpracování úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být určeny pro lidskou spotřebu.
 • Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury týkající se zpracování vedlejších produktů, vzešlých z hlavních zpracovatelských činností.
 • Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury týkající se zpracování produktů ekologické akvakultury a označování ekologických produktů.
 • Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury, které povedou k novým nebo zdokonaleným produktům, novým nebo zdokonaleným postupům či k novým nebo zdokonaleným řídícím a organizačním systémům.

Způsobilé výdaje:

 • U stavebních prací jsou výdaje způsobilé max. do 10 % z celkových způsobilých výdajů na projekt.
 • Nákup staveb (způsobilým výdajem je pořizovací cena stavby, maximálně však do výše zjištěné znaleckým posudkem).
 • Nákup dopravních prostředků (k dopravní obsluze zpracovny a zpracování ryb u příjemce a k dopravní obsluze uvádění ryb na trh příjemcem).
 • Daň z přidané hodnoty (pouze pro osoby neregistrované k DPH).