PO 1 SC 1: Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou – výzva č. 8

program je aktuálně otevřený

Cílem výzvy je podpora realizace veřejných zakázek typu tzv. veřejných zakázek v předobchodní fázi (pre-commercial public procurement – PCP). PCP představuje fázované zadávání veřejných zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje, jehož cílem je vyvinout nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru (v tomto případě samosprávy hl. m. Prahy) ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Fázemi se rozumí například dílčí zakázky, prostřednictvím kterých postupně dochází k nalezení požadovaného technického řešení. K vyhlášení výzvy došlo 1. 6. 2016.

Vhodný žadatel:

 • Hlavní město Praha
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou (mimo obchodní korporace)
 • Městské části hl. m Prahy
 • Organizace zřízené a založení městskými částmi hl. m. Prahy (mimo obchodní korporace)

Termín vyhlášení výzvy: 1. 6. 2016
Příjem plných žádostí: 1. 7. 2016 – 31. 3. 2017
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2020
Alokace na výzvu: 160 mil. Kč
Výše dotace: 90 % z výše 1 – 30 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

Přípustné místo realizace: Hlavní město Praha
Programová oblast a území dopadu: Hlavní město Praha

Podporované aktivity:

 • dopravní infrastruktura, řízení dopravy, dopravní prostředky ve veřejné dopravě, energetické a nákladové úspory ve veřejné dopravě,
 • technická infrastruktura, veřejné osvětlení a energetická bezpečnost,
 • nakládání s vodou a její kvalita,
 • správa a rozvoj městských ekosystémů, protipovodňová a protihluková opatření, snižování znečištění ovzduší, nakládání s odpady,
 • energetické úspory ve veřejných budovách a v technické infrastruktuře, úsporné stavební technologie pro výstavbu veřejných budov,
 • úsporné stavební technologie pro výstavbu startovacích, sociálních bytů, domovů pro seniory a hendikepované a­pod.,
 • památková péče, obnova a ochrana památkově chráněných objektů,
 • péče o veřejná prostranství,
 • ICT řešení pro e-government, informování občanů, propagaci a cestovní ruch,
 • ICT řešení pro zefektivnění a zprůhlednění činností a financování samosprávy,
 • výchova a vzdělávání,
 • sociální služby, zdravotnické služby,
 • civilní ochrana, bezpečnost občanů, ochrana veřejného pořádku,
 • technologie pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě.