PO 2 SC 1: Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy – výzva č. 12

program je aktuálně otevřený

Komplementární výzva:

 • Operační program Životní prostředí:
  • prioritní osa 2, specifický cíl 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva, nadlimitním
  • prioritní osa 5, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
  • prioritní osa 5, specifický cíl 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Vhodný žadatel:

 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • Hlavní město Praha

Termín vyhlášení výzvy: 6. 4. 2016
Příjem plných žádostí: 6. 5. – 30. 12. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 3. 2020
Alokace na výzvu: 300 mil. Kč
Výše dotace: až 90 % z výše 500 000 – 300 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

 • Přípustné místo realizace: Hl. m. Praha

Podporované aktivity:

Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy.

 • snížení energetické náročnosti technických zařízení (např. prosvětlených dopravních
 • úsporné osvětlení parkovišť P+R
 • úsporné opatření na svislém dopravním značení (velkých dálkových návěstí) a přechodů
 • snížení energetické náročnosti světelných signalizačních zařízení

Minimální výše úspor primární energie z původní celkové spotřeby primární energie: 5 %.