PO 3 SC 1: Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení – výzva č. 17

program je aktuálně uzavřený

Komplementární výzva:

 • operační program: OP Praha – pól růstu ČR (dále OP PPR)
  • prioritní osa: 3, investiční priorita: 3, specifický cíl: 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
 • operační program: OP Zaměstnanost
  • prioritní osa: 2, investiční priorita: 2.1, specifický cíl: 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • operační program: IROP
  • prioritní osa: 2, investiční priorita: 9a, specifický cíl: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • prioritní osa: 3, investiční priorita: 2, specifický cíl: 3.1 Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání;
  • investiční priorita: 3, specifický cíl: 3.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Vhodný žadatel:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Veřejné instituce

Termín vyhlášení výzvy: 24. 2. 2016
Příjem plných žádostí: 28. 3. – 23. 6. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2018
Alokace na výzvu: 200 mil. Kč
Výše dotace: až 100 % z výše 500 000 – 35 mil. Kč dle jednotlivých aktivit

Podporované aktivity jsou rozděleny do pěti skupin aktivit: skupina aktivit A Vznik azylového domu, skupina aktivit B Vznik nízkoprahových denních center, skupina aktvit C Vznik terénních programů, skupina aktivit D Podpora aktivizace komunitního života a skupina aktivit E Podpora sociálního bydlení (viz část 4.1. této výzvy). Celková alokace výzvy je rozdělena na pět dílčích alokací mezi těchto pět skupin aktivit.

 • Alokace pro skupinu aktivit A: 35 000 000 Kč
 • Alokace pro skupinu aktivit B: 16 000 000 Kč
 • Alokace pro skupinu aktivit C: 14 000 000 Kč
 • Alokace pro skupinu aktivit D: 70 000 000 Kč
 • Alokace pro skupinu aktivit E: 65 000 000 Kč

Podporované aktivity:

 • 4.1.1.Skupina aktivit A – Vznik azylového domu
 • 4.1.2.Skupina aktivit B – Vznik nízkoprahových denních center
 • 4.1.3.Skupina aktivit C – Vznik terénních programů
 • 4.1.4.Skupina aktivit D – Podpora aktivizace komunitního života
 • 4.1.5.Skupina aktivit E – Podpora sociálního bydlení