PO 3 SC 3: Podpora komunitního života a sociálního podnikání – výzva č. 18

program je aktuálně uzavřený

Komplementární výzva:

 • operační program: OP Praha – pól růstu ČR (dále OP PPR)
  • prioritní osa: 3, investiční priorita: 1, specifický cíl: 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
  • investiční priorita: 2, specifický cíl: 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání//
 • operační program: OP Zaměstnanost
  • prioritní osa: 2, investiční priorita: 2.1, specifický cíl: 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
 • operační program: IROP
  • prioritní osa: 2, investiční priorita: 9a, specifický cíl: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • prioritní osa: 3, investiční priorita: 2, specifický cíl: 3.1 Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání
  • investiční priorita: 3, specifický cíl: 3.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Vhodný žadatel:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Veřejné instituce – pouze pro aktivitu Podpora komunitního života
 • Podnikatelské subjekty – pouze pro aktivitu Podpora sociálního podnikání

Termín vyhlášení výzvy: 24. 2. 2016
Příjem plných žádostí:28. 3. – 23. 6. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2018
Alokace na výzvu: 250 mil. Kč
Výše dotace: až 100 % z výše 1 – 10 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

 • Hlavní město Praha

Podporované aktivity:

 • 4.1.1.Podpora aktivizace komunitního života
 • 4.1.2.Podpora sociálního podnikání