Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou Republikou

program je aktuálně otevřený

V rámci tohoto Operačního programu bude možné získat dotaci na regionální a místní projekty s přeshraničním významem, přičemž klíčovým hodnotícím kritériem těchto projektů bude významný pozitivní dopad na české a saské příhraničí.

Operační program se primárně zaměřuje na: vzdělávání, partnerskou spolupráci, ochranu vod, přírodního a kulturního dědictví a ochranu přírody a na partnerskou spolupráci.

„Zůstal zachován princip lead partnera, který ponese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Každý lead partner musí mít min. jednoho zahraničního kooperačního partnera."

Projekty musí splňovat minimálně tři kritéria spolupráce ze čtyř definovaných (na rozdíl od předešlého programu, v němž stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě):

 • společná příprava projektu
 • společná realizace projektu
 • společný personál
 • společné financování

Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou Republikou je určen:

a) na území Svobodného státu Sasko pro: orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko, orgány Svobodného státu Sasko a územních samosprávných celků, příslušné pro výstavbu, provozování a údržbu silnic, územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky, právnické osoby soukromého práva a veřejného práva, provozovatele veřejné hromadné osobní dopravy a provozovatele dráhy, dopravní svazy (integrované dopravní systémy), policejní orgány Svobodného státu Sasko, sociální partnery, organizace sociálních partnerů apod.

b) na území České republiky pro: orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, vzdělávací instituce, hospodářské a profesní svazy a komory, nestátní a neziskové organizace, podnikatelské subjekty, Evropské seskupení pro územní spolupráci apod.

 • Řídící orgán České Republiky: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Zprostředkující subjekt České republiky: bude upřesněno
 • Řídící orgán Svobodného státu Saska: Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství (SMUL)
 • Zprostředkující subjekt Svobodného státu Sasko: bude upřesněno
 • Alokace: 158 mil. EUR

K dosažení cíle si Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou Republikou stanovil tyto prioritní osy:

PO1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik:

 • OP 1 SC 1 IP 1b): Posílení přeshraničního krizového řízení za účelem snížení rizika ohrožení lidí a majetku

PO2: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů:

 • OP 2 SC 1 IP 2b): Zlepšení přeshraniční ochrany vod za účelem zvýšení kvality vod
 • OP 2 SC 1 IP 2c): Zvýšení atraktivity společného přírodního a kulturního dědictví
 • OP 2 SC 1 IP 2d): Prohloubení přeshraniční koordinace v oblasti ochrany přírody a krajiny za účelem zvýšení biodiverzity a zlepšení ekosystémových slu­žeb

PO3: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního u­čení:

 • OP 3 SC 1 IP 3b): Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání

PO4: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy:

 • OP 4 SC 1 IP 4b): Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí

PO5: Technická pomoc

Finanční alokace na jednotlivé PO:

Popis

Dotační území:

Česká strana: Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Liberecký kraj

Saská strana:

 • okresy: Vogtlandkreis, Zwickau, Krušnohoří, Střední Sasko, Saské Švýcarsko a východní Krušné hory, Bautzen a Görlitz
 • durynské okresy: Greiz a Saale-Orla
 • města: Drážďany a Chemnitz
Popis

OP 1 SC 1 IP 1b): Posílení přeshraničního krizového řízení za účelem snížení rizika ohrožení lidí a majetku

Tento program je na území Svobodného státu Sasko určen pro orgány a jiné instituce Svobodného státu Saska, územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky, právnické osoby soukromého práva a veřejného práva a pro sociální partnery. Na území České republiky mohou o podporu v podobě dotace žádat orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, vzdělávací instituce, nestátní a neziskové organizace a Evropské seskupení pro územní spolupráci. Hlavním cílem je posílit přeshraniční krizové řízení za účelem snížení rizika ohrožení lidí a majetku. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel – Sasko:

 • orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko
 • územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky
 • právnické osoby soukromého práva a veřejného práva
 • sociální partneři (kteří jsou přípustní podle čl. 131 finančního nařízení EU, tj. ti, kteří dle podle platného národního práva nemají právní subjektivitu za předpokladu, že jejich zástupci mají způsobilost činit právní úkony jejich jménem a nést finanční odpovědnost)

Vhodný žadatel – Česká republika:

 • orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace
 • vzdělávací instituce
 • nestátní a neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Příjem plných žádostí:
ERE CZ – 14. 10. 2015
EEL DE – 15. 1. 2016
ERN CZ – 15. 4. 2015
EEE CZ – 17. 7. 2016
Alokace na program: 148 489 043 Euro
Alokace na výzvu: 15 796 707 Euro
Výše dotace: až 85 % způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

Nepředpokládá se.

Podporované aktivity:

1) koncepční a investiční protipovodňová ochrana

2) přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do společných informačních systémů a komunikačních platforem vč. nezbytných doprovodných stavebních opatření vztahujících se k jednotlivým projektům

3) zlepšování spolupráce, zejména formou společných cvičení, odborné přípravy a školení, zejména jazykového vzdělávání, podporou práce s mládeží, vztahy s veřejností

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady
 • věcné náklady
  • kancelářské a administrativní náklady
  • náklady na cestování a ubytování
  • náklady na externí odborné poradentství a služby
 • náklady na vybavení a investiční náklady

OP 2 SC 1 IP 2b): Zlepšení přeshraniční ochrany vod za účelem zvýšení kvality vod

Tento program je na území Svobodného státu Saska určen pro orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko, územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky a pro právnické osoby soukromého práva a veřejného práva. Na území České republiky mohou o podporu v podobě dotace žádat orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, vzdělávací instituce, nestátní a neziskové organizace a Evropské seskupení pro územní spolupráci. Hlavním cílem je snížení zatížení životního prostředí a ekologických rizik, zlepšení kvality ochrany životního prostředí a zvýšení kvality lokality. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel – Sasko:

 • orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko
 • územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky
 • právnické osoby soukromého práva a veřejného práva

Vhodný žadatel – Česká republika:

 • orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace
 • vzdělávací instituce
 • nestátní a neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Příjem plných žádostí:
ERE CZ – 14. 10. 2015
EEL DE – 15. 1. 2016
ERN CZ – 15. 4. 2015
EEE CZ – 17. 7. 2016
Alokace na program: 148 489 043 Euro
Alokace na výzvu: 68 715 674 Euro
Výše dotace: až 85 % způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

Nepředpokládá se.

Podporované aktivity:

 • přeshraniční opatření na zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a útvarů podzemních i povrchových vod v přeshraničních povodích

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady
 • věcné náklady
  • kancelářské a administrativní náklady
  • náklady na cestování a ubytování
  • náklady na externí odborné poradentství a služby
 • náklady na vybavení a investiční náklady

OP 2 SC 1 IP 2c): Zvýšení atraktivity společného přírodního a kulturního dědictví

Tento program je na území Svobodného státu Saska určen pro orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko, územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky, (obecně prospěšné) právnické osoby soukromého práva a veřejného práva a pro orgány Svobodného státu Sasko a územních samosprávných celků, příslušné pro výstavbu, provozování a údržbu silnic. Na území České republiky mohou o podporu v podobě dotace žádat orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, vzdělávací instituce, nestátní a neziskové organizace a Evropské seskupení pro územní spolupráci. Hlavním cílem je zachování a péče o přírodní a kulturní krajinu a historické krajinné prvky. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel – Sasko:

 • orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko
 • územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky
 • (obecně prospěšné) právnické osoby soukromého práva a veřejného práva
 • orgány Svobodného státu Sasko a územních samosprávných celků, příslušné pro výstavbu, provozování a údržbu silnic (oblast dopravní infrastruktury)

Vhodný žadatel – Česká republika:

 • orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace
 • vzdělávací instituce
 • nestátní a neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Příjem plných žádostí:
ERE CZ – 14. 10. 2015
EEL DE – 15. 1. 2016
ERN CZ – 15. 4. 2015
EEE CZ – 17. 7. 2016
Alokace na program: 148 489 043 Euro
Alokace na výzvu: 68 715 674 Euro
Výše dotace: až 85 % způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

Nepředpokládá se.

Podporované aktivity:

1) investice do zachování a ochrany, propagace a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů

2) opatření na podporu kulturního a přírodního cestovního ruchu

3) opatření na rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím související dopravní infrastruktury

4) společný vývoj koncepcí a produktů a realizace společných marketingových opatření, propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro společný management

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady
 • věcné náklady
  • kancelářské a administrativní náklady
  • náklady na cestování a ubytování
  • náklady na externí odborné poradentství a služby
 • náklady na vybavení a investiční náklady

OP 2 SC 1 IP 2d): Prohloubení přeshraniční koordinace v oblasti ochrany přírody a krajiny za účelem zvýšení biodiverzity a zlepšení ekosystémových slu­žeb

Tento program je na území Svobodného státu Saska určen pro orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko, územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky a pro právnické osoby soukromého práva a veřejného práva. Na území České republiky mohou o podporu v podobě dotace žádat orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, vzdělávací instituce, nestátní a neziskové organizace a Evropské seskupení pro územní spolupráci. Hlavním cílem je snížení zatížení životního prostředí a ekologických rizik a zlepšení kvality ochrany životního prostředí. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel – Sasko:

 • orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko
 • územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky
 • právnické osoby soukromého práva a veřejného práva

Vhodný žadatel – Česká republika:

 • orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace
 • vzdělávací instituce
 • nestátní a neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Příjem plných žádostí:
ERE CZ – 14. 10. 2015
EEL DE – 15. 1. 2016
ERN CZ – 15. 4. 2015
EEE CZ – 17. 7. 2016
Alokace na program: 148 489 043 Euro
Alokace na výzvu: 68 715 674 Euro
Výše dotace: až 85 % způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

Nepředpokládá se.

Podporované aktivity:

 • společné plánování, přeshraniční management a realizace společných opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany půdy a lesů včetně biotopů, biodiverzity a sítě NATURA 2000

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady
 • věcné náklady
  • kancelářské a administrativní náklady
  • náklady na cestování a ubytování
  • náklady na externí odborné poradentství a služby
 • náklady na vybavení a investiční náklady

OP 3 SC 1 IP 3b): Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání

Tento program je na území Svobodného státu Saska určen pro orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko, územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky, právnické osoby soukromého práva a veřejného práva a pro organizace sociálních partnerů. Na území České republiky mohou o podporu v podobě dotace žádat orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, vzdělávací instituce, nestátní a neziskové organizace, podnikatelské subjekty a Evropské seskupení pro územní spolupráci. Hlavním cílem je podpora dalšího rozvoje nabídek vzdělávání v souladu s potřebami. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel – Sasko:

 • orgány a jiné instituce Svobodného státu Sasko
 • územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky
 • právnické osoby soukromého práva a veřejného práva
 • organizace sociálních partnerů (podle článku 131 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie, které nemají právní subjektivitu podle platného vnitrostátního práva, pokud jejich zástupci mají způsobilost činit právní úkony jejich jménem a nést finanční odpovědnost)

Vhodný žadatel – Česká republika:

 • orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace
 • vzdělávací instituce
 • nestátní a neziskové organizace
 • podnikatelské subjekty
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Příjem plných žádostí:
ERE CZ – 14. 10. 2015
EEL DE – 15. 1. 2016
ERN CZ – 15. 4. 2015
EEE CZ – 17. 7. 2016
Alokace na program: 148 489 043 Euro
Alokace na výzvu: 27 644 237 Euro
Výše dotace: až 85 % způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

Nepředpokládá se.

Podporované aktivity:

1) opatření předškolního vzdělávání

2) podpora školních projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání

3) podpora opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace a opatření za účelem přizpůsobení vzdělávání trhu práce včetně opatření pro přenos vzdělávání

4) podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí

5) zlepšování jazykové vybavenosti a mezikulturních kompetencí

6) kooperační opatření vysokých škol, vzdělávacích institucí a podniků za účelem přenosu know-how na rozhraní mezi hospodářstvím a společností, budování a rozšiřování akademických kooperačních sítí a podpora mobility

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady
 • věcné náklady
  • kancelářské a administrativní náklady
  • náklady na cestování a ubytování
  • náklady na externí odborné poradentství a služby
 • náklady na vybavení a investiční náklady

OP 4 SC 1 IP 4b): Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí

Tento program je na území Svobodného státu Saska určen pro orgány a ostatní instituce Svobodného státu Sasko, územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky, právnické osoby soukromého práva a veřejného práva, organizace sociálních partnerů, pro provozovatele veřejné hromadné osobní dopravy a provozovatele dráhy, dopravní svazy (integrované dopravní systémy) a pro policejní orgány Svobodného státu Sasko. Na území České republiky mohou o podporu v podobě dotace žádat orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, hospodářské a profesní svazy a komory, vzdělávací instituce, nestátní a neziskové organizace a Evropské seskupení pro územní spolupráci. Hlavním cílem je zlepšení přeshraniční spolupráce jak na úrovni veřejných institucí a zúčastněných subjektů, tak na úrovni místních komunit. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel – Sasko:

 • orgány a ostatní instituce Svobodného státu Sasko
 • územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky
 • právnické osoby soukromého práva a veřejného práva
 • organizace sociálních partnerů (podle článku 131 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie, které nemají právní subjektivitu podle platného vnitrostátního práva, pokud jejich zástupci mají způsobilost činit právní úkony jejich jménem a nést finanční odpovědnost)

v oblasti veřejné hromadné osobní dopravy:

 • provozovatelé veřejné hromadné osobní dopravy a provozovatelé dráhy, jejichž dráhu využívají provozovatelé veřejné hromadné osobní dopravy
 • územní samosprávné celky a jejich instituce a svazky
 • právnické osoby soukromého práva, které jsou v okamžiku poskytnutí podpory závazně pověřeny poskytováním komunálních veřejných služeb po dobu nejméně 6 následujících let
 • dopravní svazy (integrované dopravní systémy)

v oblasti policejní spolupráce:

 • policejní orgány Svobodného státu Sasko

Vhodný žadatel – Česká republika:

 • orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace
 • hospodářské a profesní svazy a komory
 • vzdělávací instituce
 • nestátní a neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Termín vyhlášení výzvy: rok 2015
Příjem plných žádostí:
ERE CZ – 14. 10. 2015
EEL DE – 15. 1. 2016
ERN CZ – 15. 4. 2015
EEE CZ – 17. 7. 2016
Alokace na program: 148 489 043 Euro
Alokace na výzvu:36 332 42­5 Euro
Výše dotace: až 85 % způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

Nepředpokládá se.

Podporované aktivity:

1) partnerská spolupráce ve všech oblastech společenského ži­vota

2) společný fond malých projektů

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady
 • věcné náklady
  • kancelářské a administrativní náklady
  • náklady na cestování a ubytování
  • náklady na externí odborné poradentství a služby
 • náklady na vybavení a investiční náklady