Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou Republikou

program je aktuálně otevřený

V rámci tohoto Operačního programu bude možné získat dotaci na regionální a místní projekty s přeshraničním významem, přičemž klíčovým hodnotícím kritériem těchto projektů bude významný pozitivní dopad na české a rakouské příhraničí. Nově budou moci o dotaci v jedné investiční prioritě žádat i podnikatelé.

Operační program se primárně zaměřuje na posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přeshraniční dimenzi.

„Zůstal zachován princip lead partnera, který ponese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Každý lead partner musí mít min. jednoho zahraničního kooperačního partnera."

Projekty musí splňovat minimálně tři kritéria spolupráce ze čtyř definovaných (na rozdíl od předešlého programu, v němž stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě):

 • společná příprava projektu
 • společná realizace projektu
 • společný personál
 • společné financování

Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.

Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou Republikou je primárně určen pro orgány veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované organizace), veřejné a soukromé instituce pro výzkum a inovace, vysoké školy, neziskové organizace, neziskové organizace zapojené do ochrany, řízení a propagace kulturního a přírodního dědictví a zapojené do ochrany, řízení a podpory životního prostředí, komory a sdružení, komory a sdružení zapojené do ochrany, řízení a podpory životního prostředí, podniky apod.

 • Řídící orgán České Republiky: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Zprostředkující subjekt České republiky: bude upřesněno
 • Řídící orgán Rakouské republiky: Úřad vlády Dolního Rakouska
 • Zprostředkující subjekt Rakouské republiky: bude upřesněno
 • Alokace: 97 mil. EUR
 • Maximální výše dotace: 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu

K dosažení cíle si Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou Republikou stanovil tyto prioritní osy:

PO1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací:

 • OP 1 TC 1 IP 1a): Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek
 • OP 1 TC 1 IP 1b): Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání

PO2: Životní prostředí a zdroje:

 • OP 2 TC 6 IP 6c): Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • OP 2 TC 6 IP 6d): Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
 • OP 2 TC 6 IP 6f): Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší

PO3: Rozvoj lidských zdrojů:

 • OP 3 TC 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení

PO4: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce:

 • OP 4 TC 11: Posílení institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

PO5: Technická pomoc

Finanční alokace na jednotlivé PO:

PO1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací: 12 482 301 EUR (13 % podíl na alokaci programu)

PO2: Životní prostředí a zdroje: 45 419 549 EUR (46 % podíl na alokaci programu)

PO3: Rozvoj lidských zdrojů: 13 675 112 EUR (14 % podíl na alokaci programu)

PO4: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce: 20 369 075 EUR (21 % podíl na alokaci programu)

PO5: Technická pomoc: 5 868 896 EUR (6 % podíl na alokaci programu)

Dotační území:

Česká strana: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj

Rakouská republika: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf

„Nově již neplatí pravidlo, které omezovalo u vzdálenějších rakouských regionů alokovat max. 20 % prostředků Programu, a rakouské regiony jsou tak zahrnuty do programového území bez omezení."

Popis

OP 1 TC 1 IP 1a): Zlepšené a rozšířené výzkumné a inovační kapacity

Tento program je určen pro veřejné a soukromé instituce pro výzkum a inovace, vysoké školy, orgány veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované organizace) a pro neziskové organizace. Hlavním cílem je investice do adekvátní infrastruktury, růst inovačních kapacit a možnost sdílení nových nebo stávajících modernizovaných/u­pravených/roz­šířených inovačních kapacit. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel:

 • veřejné a soukromé instituce pro výzkum a inovace
 • vysoké školy
 • orgány veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované organizace)
 • neziskové organizace

Termín vyhlášení výzvy: 2016
Příjem plných žádostí: 7.1 – 22. 3. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na program: 97 814 933 Eur
Alokace na výzvu: 7 419 201 Eur
Výše dotace: až 80 % způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

 • programová oblast

Podporované aktivity:

1) přípravné studie a plánovací aktivity pro investice do infrastruktury pro výzkum a inovace, které budou společně využívat/sdílet spolupracující instituce pro výzkum a inovace z obou stran hranice

2) investice do nových společně využívaných/sdí­lených výzkumných a inovačních zařízení nebo rozšíření a modernizace technologických zařízení, výzkumných kapacit a laboratoří, které jsou v regionálním/přeshra­ničním zájmu

3) podpora konkrétních přeshraničních výzkumných a inovačních aktivit (projektů) využívajících stávající výzkumné a inovační kapacity na jedné či druhé straně hranice a pomoc při přípravě implementace výsledků

Záměrem je využít stávající výzkumné a inovační kapacity na jedné či druhé straně hranice s cílem realizovat úspory z rozsahu a prostřednictvím společného používání zvýšit využití stávajících kapacit namísto nákupu podobných kapacit na obou stranách hranice.

Způsobilé výdaje:

 • náklady na zaměstnance
 • kancelářské a administrativní výdaje
 • náklady na cestování a ubytování
 • náklady na externí odborné poradentství a služby
 • výdaje na vybavení
 • nákup nemovitostí a stavební práce

OP 1 TC 1 IP 1b): Podpora zapojení podniků (zejména MSP) do systému inovací

Tento program je určen pro podniky, veřejné a soukromé instituce pro výzkum a inovace, vysoké školy, orgány veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované organizace), neziskové organizace a pro komory a sdružení. Hlavním cílem je zintenzivnění a zajištění integrace MSP do systému inovací. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel:

 • podniky
 • veřejné a soukromé instituce pro výzkum a inovace
 • vysoké školy
 • orgány veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované organizace)
 • neziskové organizace
 • komory a sdružení

Termín vyhlášení výzvy: 2016
Příjem plných žádostí: 7.1 – 22. 3. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na program: 97 814 933 Eur
Alokace na výzvu: 5 063 100 Eur
Výše dotace: až 80 % způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

 • programová oblast

Podporované aktivity:

1) společné výzkumné projekty, přenosy technologií a přenosy know-how mezi výzkumnými/techno­logickými institucemi a podniky (včetně nezbytného vybavení pro výzkum a inovace)

2) systémová opatření napomáhající podnikům (primárně MSP) připojit se k systému inovací a využívat výsledky regionálního systému výzkumu a inovací (včetně konkrétních služeb v sektoru výzkumu a inovací – zprostředkování informací, kontaktů, poradenství a další pomoc podnikům (v první řadě MSP) zaměřená na jejich větší inovativnost)

3) propagace aktivit v oblasti vytváření sítí a spolupráce mezi výzkumnými institucemi, vzdělávacími/výz­kumnými institucemi, vysokými školami a podniky

Poskytne se podpora vytváření sítí a spolupráci, které umožňují podnikům (zejména MSP) využívat výsledky výzkumu a inovací, zvyšují jejich inovativnost a podporují je při vstupu do systému inovací.

Způsobilé výdaje:

 • náklady na zaměstnance
 • kancelářské a administrativní výdaje
 • náklady na cestování a ubytování
 • náklady na externí odborné poradentství a služby
 • výdaje na vybavení
 • nákup nemovitostí a stavební práce

OP 2 TC 6 IP 6c): Zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem

Tento program je určen pro veřejné instituce pro výzkum a inovace, vysoké školy, orgány veřejné správy (stát, obce, kraje a jimi zřizované organizace), neziskové organizace zapojené do ochrany, řízení a propagace kulturního a přírodního dědictví a pro komory a sdružení. Hlavním cílem je spolupráce a společné přístupy v procesu obnovy, ochrany a propagace přírodního a kulturního dědictví a jeho zpřístupnění pro občany i návštěvníky regionu. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel:

 • veřejné instituce pro výzkum a inovace
 • vysoké školy
 • orgány veřejné správy (stát, obce, kraje a jimi zřizované organizace)
 • neziskové organizace zapojené do ochrany, řízení a propagace kulturního a přírodního dědictví
 • komory a sdružení

Termín vyhlášení výzvy: 2016
Příjem plných žádostí: 7.1 – 22. 3. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na program: 97 814 933 Eur
Alokace na výzvu: 32 586 081 Eur
Výše dotace: až 80 % způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

 • programová oblast

Podporované aktivity:

1) systémová opatření společné povahy (např. studie, strategie, plány, systematické propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního/pří­rodního dědictví

2) rekonstrukce, obnova a propagace kulturních/pří­rodních zajímavostí a památek

3) ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví přeshraničního regionu

4) podpora využívání potenciálu kulturního/pří­rodního dědictví prostřednictvím investic do udržitelné veřejné turistické infrastruktury a informačních zařízení

5) rekonstrukce, modernizace a zlepšování dopravní infrastruktury a řízení dopravních toků v kontextu turistických lokalit a s ohledem na potřebu zlepšit dostupnost stávajícího kulturního a přírodního dědictví

Způsobilé výdaje:

 • náklady na zaměstnance
 • kancelářské a administrativní výdaje
 • náklady na cestování a ubytování
 • náklady na externí odborné poradentství a služby
 • výdaje na vybavení
 • nákup nemovitostí a stavební práce

OP 2 TC 6 IP 6d): Nárůst ekologické stability a zlepšení ekosystémových slu­žeb

Tento program je určen pro veřejné instituce pro vývoj a inovace, vysoké školy, orgány veřejné správy (stát, obce, kraje a jimi zřizované organizace), neziskové organizace zapojené do ochrany, řízení a podpory životního prostředí a pro komory a sdružení zapojené do ochrany, řízení a podpory životního prostředí. Hlavním cílem je zajistit koordinovanější přístupy a společná řešení zabývající se problematikou přeměny krajiny, zmírňování účinků klimatických změn a zachování biodiverzity. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel:

 • veřejné instituce pro vývoj a inovace
 • vysoké školy
 • orgány veřejné správy (stát, obce, kraje a jimi zřizované organizace)
 • neziskové organizace zapojené do ochrany, řízení a podpory životního prostředí
 • komory a sdružení zapojené do ochrany, řízení a podpory životního prostředí

Termín vyhlášení výzvy: 2016
Příjem plných žádostí: 7.1 – 22. 3. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na program: 97 814 933 Eur
Alokace na výzvu: 7 475 234 Eur
Výše dotace: až 80 % způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

 • programová oblast

Podporované aktivity:

1) investice do Zelené infrastruktury, tj. přírodní a krajinné prvky, které přispívají k:

 • prevenci povodní anebo retenci vody (jako je obnova zátopových území, mokřadů, renaturalizace řek a říčních břehů apod.)
 • adaptaci na klimatické změny nebo zmírnění negativních dopadů (včetně opatření řešících sucha)
 • lepší migraci druhů ve společném regionu (umělé krajinné prvky apod.)

2) koordinovaná příprava a/nebo implementace soustavy NATURA 2000 a ostatních konceptů chráněných oblastí a dalších opatření podporujících zachování biodiverzity

3) příprava a implementace společných přeshraničních mechanismů: výzkumů, studií, strategií, plánů, koordinovaných přístupů k řízení, zvyšování povědomí a vzdělávací činnosti a dalších společných strukturálních opatření v oblasti ochrany a využití přírody a krajiny

Způsobilé výdaje:

 • náklady na zaměstnance
 • kancelářské a administrativní výdaje
 • náklady na cestování a ubytování
 • náklady na externí odborné poradentství a služby
 • výdaje na vybavení
 • nákup nemovitostí a stavební práce

OP 2 TC 6 IP 6f): Podpora využiti ekologicky inovativního potenciálu v regionu

Tento program je určen pro veřejné instituce pro vývoj a inovace, vysoké školy, orgány veřejné správy (stát, obce, kraje a jimi zřizované organizace), neziskové organizace zapojené do ochrany, správy a podpory životního prostředí a pro komory a sdružení. Hlavním cílem je podpořit využiti ekologicky inovativního potenciálu v regionu. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel:

 • veřejné instituce pro vývoj a inovace
 • vysoké školy
 • orgány veřejné správy (stát, obce, kraje a jimi zřizované organizace)
 • neziskové organizace zapojené do ochrany, správy a podpory životního prostředí
 • komory a sdružení

Termín vyhlášení výzvy: 2016
Příjem plných žádostí: 7.1 – 22. 3. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na program: 97 814 933 Eur
Alokace na výzvu: 5 358 234 Eur
Výše dotace: až 80 % způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

 • programová oblast

Podporované aktivity:

1) implementace společných pilotních projektů pro testování a zavádění inovativních technologií a postupů ke zlepšení ochrany životního prostředí v rámci společného regionu (např. nakládání s odpady),

2) inovativní projekty implementované v rámci přeshraniční spolupráce, které se zaměřují na energetickou účinnost vč. implementace nízkoenergetických řešení (plány řízení, pilotní akce, předávání know-how a osvědčených postupů atd.)

3) výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy implementované v rámci přeshraniční spolupráce na podporu inovativních technologií a přístupů v oblasti ochrany životního prostředí a účinného využívání zdrojů

Způsobilé výdaje:

 • náklady na zaměstnance
 • kancelářské a administrativní výdaje
 • náklady na cestování a ubytování
 • náklady na externí odborné poradentství a služby
 • výdaje na vybavení
 • nákup nemovitostí a stavební práce

OP 3 TC 10: Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšit využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu

Tento program je určen pro vzdělávací instituce, vysoké školy, orgány veřejné správy (stát, kraj, obec a jimi zřizované organizace), neziskové organizace zapojené do vzdělávání a pro komory a sdružení. Hlavním cílem je větší soudržnost vzdělávacího systému s potřebami a možnostmi příhraničního trhu práce a zapojení podniků (zejména malých a středních podniků vzhledem k jejich vyšší flexibilitě) do systému získávání kvalifikace. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel:

 • vzdělávací instituce
 • vysoké školy
 • orgány veřejné správy (stát, kraj, obec a jimi zřizované organizace)
 • neziskové organizace zapojené do vzdělávání
 • komory a sdružení

Termín vyhlášení výzvy: 2016
Příjem plných žádostí: 7.1 – 22. 3. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na program: 97 814 933 Eur
Alokace na výzvu: 13 675 112 Eur
Výše dotace: až 80 % způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

 • programová oblast

Podporované aktivity:

1) přizpůsobení vzdělávacích podmínek/systémů hospodářským a kulturním potřebám společného regionu (uspokojení potřeb trhu práce atd.)

2) akce na podporu harmonizace systému odborného vzdělávání k uspokojování potřeb společného trhu práce (např. společné programy na podporu dlouhodobých stáží studentů ve firmách v příhraničních oblastech – „duální vzdělávání“)

3) rozvoj a implementace společných systémových opatření a společně implementované programy v oblasti vzdělávání v podobě:

 • studijních plánů/osnov
 • výměn studentů a pracovníků
 • přípravy základních zásad pro harmonizaci a uznávání kvalifikací
 • specializovaných dvojstranných odborně vzdělávacích programů
 • výuky cizích jazyků

Typy plánovaných intervencí zahrnují studie a odborné posudky, plánovací činnosti, jakož i investice do infrastruktury, zařízení a vybavení (za podmínek stanovených ve formě specifických výběrových kritérií).

Způsobilé výdaje:

 • náklady na zaměstnance
 • kancelářské a administrativní výdaje
 • náklady na cestování a ubytování
 • náklady na externí odborné poradentství a služby
 • výdaje na vybavení
 • nákup nemovitostí a stavební práce

OP 4 TC 11: Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu

Tento program je určen pro orgány veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované organizace), neziskové organizace, komory a sdružení, veřejné instituce pro vývoj a inovace, vzdělávací instituce a pro vysoké školy. Hlavním cílem je dosažení vyšší úrovně regionální integrace, koordinace přeshraniční spolupráce a zlepšení sousedských vztahů ve dvou oblastech. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel:

 • orgány veřejné správy (stát, kraje, obce a jimi zřizované organizace)
 • neziskové organizace
 • komory a sdružení
 • veřejné instituce pro vývoj a inovace
 • vzdělávací instituce
 • vysoké školy

Termín vyhlášení výzvy: 2016
Příjem plných žádostí: 7.1 – 22. 3. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na program: 97 814 933 Eur
Alokace na výzvu: 20 369 075 Eur
Výše dotace: až 80 % způsobilých výdajů

Územní zaměření projektů:

 • programová oblast

Podporované aktivity:

1) podpora spolupráce obcí, měst a regionů a dalších institucí v rámci veřejného sektoru

2) posílení sítí (zvláště nevládních organizací) na místní/regionální úrovni a podpora potenciálu pro rozšíření spolupráce s jasným přeshraničním přístupem a cíli

3) podpora integrace v malém měřítku, spolupráce mezi občany a institucemi a další místní aktivity zaměřené na soudržnost (FMP)

Na podporu spolupráce a přeshraniční výměny mezi místními obyvateli a místními a regionálními iniciativami a institucemi v oblasti sociální a kulturní regionální integrace a rozvoje pro lepší vzájemné porozumění a vytváření společné regionální identity mohou být zřízeny speciální fondy.

Způsobilé výdaje:

 • náklady na zaměstnance
 • kancelářské a administrativní výdaje
 • náklady na cestování a ubytování
 • náklady na externí odborné poradentství a služby
 • výdaje na vybavení
 • nákup nemovitostí a stavební práce