Interreg V-A Slovenská republika – Česká Republika

program je aktuálně otevřený

V rámci tohoto Operačního programu bude možné získat dotaci na regionální a místní projekty s přeshraničním významem, přičemž klíčovým hodnotícím kritériem těchto projektů bude významný pozitivní dopad na české a slovenské příhraničí.

Operační program se primárně zaměřuje na využití inovačního potenciálu (podpora investování podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím), kvalitu životního prostředí (zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví; ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana a obnova půdy a podpora ekosystémových služeb) a na rozvoj místních iniciativ (podpora právní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi).

„Zůstal zachován princip lead partnera, který ponese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Každý lead partner musí mít min. jednoho zahraničního kooperačního partnera."

Projekty musí splňovat minimálně tři kritéria spolupráce ze čtyř definovaných (na rozdíl od předešlého programu, v němž stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě):

 • společná příprava projektu
 • společná realizace projektu
 • společný personál
 • společné financování

Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.

Interreg V-A Slovenská republika – Česká Republika je primárně určen pro: stát a jeho organizační složky, územní samosprávu a její organizační složky, organizace zřizované státem, kraji, obcemi, městskými částmi a sdruženími obcí, nevládní (nestátní) neziskové organizace, školy/vzdělávací instituce, vysoké školy s výzkumnými pracovišti, výzkumné instituce, komory a zájmové sdružení právnických osob, podnikatelské subjekty, okresní a krajské organizace cestovního ruchu, pro Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) apod.

 • Řídící orgán České Republiky: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Zprostředkující subjekt České republiky: bude upřesněno
 • Řídící orgán Slovenské republiky: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Zprostředkující subjekt Slovenské republiky: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Alokace: 90 mil. EUR
 • Maximální výše dotace: až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu
 • Webové stránky: www.sk-cz.eu

K dosažení cíle si Interreg V-A Slovenská republika – Česká Republika stanovil tyto prioritní osy:

PO1: Využití inovačního potenciálu:

 • PO1 IP 1 SC 1.1: Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce
 • PO1 IP 2 SC 1.2: Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu zejména malých a středních podniků

PO2: Kvalitní životní prostředí:

 • PO2 IP 3 SC 2.1: Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
 • PO2 IP 4 SC 2.2: Ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území

PO3: Rozvoj místních iniciativ:

 • PO3 IP 5 SC 3.1: Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

PO4: Technická pomoc

Dotační území:

Česká strana: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj

Slovenská republika: územie Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja

Popis

OP 1 IP 1 SC 1.1: Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce

Tento program je určen pro školy/vzdělávací instituce, komory a zájmové sdružení právnických osob, nevládní (nestátní) neziskové organizace, stát a jeho organizační složky, územní samosprávu a její organizační složky, organizace zřizované státem, kraji, obcemi, městskými částmi a sdruženími obcí, Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) a pro podnikatelské subjekty. Hlavním cílem je zkvalitnění všeobecného a odborného vzdělávání poskytovaného vzdělávacími institucemi v přeshraničním regionu. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 22. 4. 2016.

Vhodný žadatel:

 • školy/vzdělávací instituce
 • komory a zájmové sdružení právnických osob
 • nevládní (nestátní) neziskové organizace
 • stát a jeho organizační složky
 • územní samospráva a její organizační složky
 • organizace zřizované státem, kraji, obcemi, městskými částmi a sdruženími obcí
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)
 • podnikatelské subjekty (zaměstnavatelé)

Termín vyhlášení výzvy: 22. 4. 2016
Příjem plných žádostí: 22. 4. – 25. 7. 2016
Alokace na program: 2 974 000 EUR
Alokace na výzvu:
Výše dotace: až 100 % z minimální výše 20 000 EUR

Územní zaměření projektů:

 • Slovenská republika – Trnavský, Trenčínský, Žilinský kraj
 • Česká republika – Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský kraj

Podporované aktivity:

1) tvorba a zavádění nových a inovovaných společných vzdělávacích programů pro základní, střední a vysoké školy

2) inovativní přístupy ke zlepšení přechodu absolventů středních a vysokých škol na trh práce a jejich uplatnitelnost

3) institucionální spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti vzdělávání s cílem výměny zkušeností a poznatků, tvorby a ověřování nových přístupů v pedagogické praxi, tvorby společných vzdělávacích programů apod.

4) příprava a realizace společných vědecko-výzkumných činností s přímou vazbou na zvýšení kvality obsahu vzdělávání a vzdělávacího procesu

5) předpovídání potřeb trhu práce a kvalifikačních požadavků, průběžné sledování a vyhodnocování kvality vzdělávání a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, soulad obsahu vzdělávání a studijních oborů s potřebami přeshraničního trhu práce

6) systematická spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, zaměstnavateli a úřady práce s cílem zvýšení relevantnosti vzdělávání s ohledem na potřeby zaměstnavatelů v přeshraničním regionu

7) podpora výměnných pobytů a stáží pro pedagogický personál, žáky a studenty

8) podpora talentovaných žáků na základních a středních školách

9) podpora vytváření strategií, partnerství a regionálních „paktů“ pro rozvoj lidských zdrojů

10) zvýšení kvality služeb kariérové orientace a poradenství na základních a středních školách

11) zvyšování povědomí žáků a rodičů o vzdělávaní, propagace a zvýšení atraktivnosti technických oborů a škol (řemeslné a přírodovědné o­bory)

12) spolupráce při tvorbě učebních/učňovských oborů, případně obnovování zaniklých učebních/učňovských oborů, po kterých je na trhu práce odbyt

13) investice do zkvalitnění vzdělávací infrastruktury realizované jen jako doplňkové aktivity s důrazem na zavádění inovativních technologií, nových prvků ve výuce, zvýšení podílu praktické přípravy, prvků ve výuce orientovaných na reálné potřeby trhu práce (i v technických oborech), vybavení pro společnou odbornou přípravu

14) společné strategie a programy celoživotního vzdělávání pro dospělou populaci

15) vytváření partnerství pro podporu a rozvoj celoživotního vzdělávání

16) nové přístupy ke zvyšování atraktivnosti a efektivnosti celoživotního vzdělávaní pro firmy a jednotlivce

OP 1 IP 2 SC 1.2: Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu zejména malých a středních podniků

Tento program je určen pro výzkumné instituce, vysoké školy s výzkumnými pracovišti, podnikatelské subjekty – malé a střední podniky, komory a zájmové sdružení právnických osob (včetně klastrů a sítí), nevládní (nestátní) neziskové organizace, stát a jeho organizační složky, územní samosprávu a její organizační složky, organizace zřizované státem, kraji, obcemi, městskými částmi a sdruženími obcí a pro Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS). Hlavním cílem je zintenzivnit spolupráci mezi institucemi výzkumu a vývoje a produktivním sektorem za účelem efektivního přenosu a využívaní výsledků výzkumu a vývoje. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy je naplánováno na rok 2016.

Vhodný žadatel:

 • výzkumné instituce
 • vysoké školy s výzkumnými pracovišti
 • podnikatelské subjekty – malé a střední podniky
 • komory a zájmové sdružení právnických osob (včetně klastrů a sítí)
 • nevládní (nestátní) neziskové organizace
 • stát a jeho organizační složky
 • územní samospráva a její organizační složky
 • organizace zřizované státem, kraji, obcemi, městskými částmi a sdruženími obcí
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Termín vyhlášení výzvy: bude upřesněno výzvou
Příjem plných žádostí: bude upřesněno výzvou
Alokace na program: bude upřesněno výzvou
Alokace na výzvu: bude upřesněno výzvou
Výše dotace: bude upřesněno výzvou

Územní zaměření projektů:

 • Slovenská republika – Trnavský, Trenčínský, Žilinský kraj
 • Česká republika – Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský kraj

Podporované aktivity:

1) propojování a podpora přeshraniční spolupráce mezi subjekty výzkumu, vývoje a inovací a podnikatelskou sférou (malé a střední podniky), včetně realizace výměnných pobytů vědeckých pracovníků a doktorandů

2) vytváření přeshraničních inovačních platforem (sítí, klastrů), jejichž primárním účelem je posilnění využívání poznatků výzkumu a vývoje v praxi

3) přenos výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje do praxe a jeho další komercializace subjekty působícími v přeshraničním regionu

4) nástroje na efektivní identifikaci společných potřeb produktivního sektoru a včasnou orientaci výzkumných a vývojových aktivit na perspektivní odvětví a oblast

5) příprava přeshraničních strategií na podporu inteligentního rozvoje a využívání inovací

6) optimalizace a spolupráce při využívaní existující infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby podnikatelské základny v přeshraničním regionu

7) příprava a zavádění inovativních forem podpory MSP v oblasti využívaní výsledků výzkumu a vývoje, hlavně inovačních poukázek (vouchers) pro malé a střední podniky

OP 2 IP 3 SC 2.1: Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Tento program je určen pro stát a jeho organizační složky, územní samosprávu a její organizační složky, organizace zřizované státem, kraji, obcemi, městskými částmi a sdruženími obcí, nevládní (nestátní) neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, okresní a krajské organizace cestovního ruchu a pro Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS). Hlavním cílem je zlepšení atraktivnosti a dostupnosti přírodních a kulturních objektů nacházejících se na území přeshraničního regionu a s nimi přímo souvisejících služeb. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 22. 4. 2016.

Vhodný žadatel:

 • stát a jeho organizační složky
 • územní samospráva a její organizační složky
 • organizace zřizované státem, kraji, obcemi, městskými částmi a sdruženími obcí
 • nevládní (nestátní) neziskové organizace
 • zájmová sdružení právnických osob
 • okresní a krajské organizace cestovního ruchu
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Termín vyhlášení výzvy: 22. 4. 2016
Příjem plných žádostí: 22. 4. – 31. 8. 2016
Alokace na program: 14 332 000 EUR
Alokace na výzvu:
Výše dotace: až 100 % z minimální výše 20 000 EUR

Územní zaměření projektů:

 • Slovenská republika – Trnavský, Trenčínský, Žilinský kraj
 • Česká republika – Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský kraj

Podporované aktivity:

1) investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví

2) investiční aktivity na zvýšení dostupnosti lokalit s přírodními a kulturními památkami prostřednictvím zlepšení kvality vybraných úseků cest II. a III. třídy (rekonstrukce vybraných silničních úseků, zlepšení kvality povrchu vozovek, obnova existujících a vybudování nových silničních prvků)

3) investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, oddychové zóny) realizované ve formě doplňkových aktivit; v rámci fondu malých projektů můžou být implementované jako plnohodnotné aktivity

4) plánování, příprava a budování cyklistických cest s důrazem na zlepšení propojení kulturních a přírodně významných lokalit ve formě doplňkových aktivit

5) činnosti podporující tvorbu ucelených tématických produktů založených na využívaní přírodního a kulturního dědictví (ucelený produkt znamená integrování více prostorově nebo tématicky souvisejících prvků / objektů do jednoho produktu, který má potenciál přilákat větší množství návštěvníků)

6) aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované ve formě doplňkových aktivit

OP 2 IP 4 SC 2.2: Ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území

Tento program je určen pro stát a jeho organizační složky, územní samosprávu a její organizační složky, organizace zřizované státem, kraji, obcemi, městskými částmi a sdruženími obcí, nevládní (nestátní) neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob a pro Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS). Hlavním cílem je podpora společných projektů na zachování biodiverzity a spolupráce relevantních aktérů při koordinaci a managementu hodnotných území (včetně chráněných území), které mají reagovat na specifické potřeby ochrany ve společných územích regionálního, národního a mezinárodního významu překračujících státní hranici. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 22. 4. 2016.

Vhodný žadatel:

 • stát a jeho organizační složky
 • územní samospráva a její organizační složky
 • organizace zřizované státem, kraji, obcemi, městskými částmi a sdruženími obcí
 • nevládní (nestátní) neziskové organizace
 • zájmová sdružení právnických osob
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Termín vyhlášení výzvy: 22. 4. 2016
Příjem plných žádostí: 22. 4. – 31. 8. 2016
Alokace na program: 2 704 000 EUR
Alokace na výzvu:
Výše dotace: až 100 % z minimální výše 20 000 EUR

Územní zaměření projektů:

 • Slovenská republika – Trnavský, Trenčínský, Žilinský kraj
 • Česká republika – Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský kraj

Podporované aktivity:

1) aktivity na přípravu a realizaci projektů starostlivosti o přeshraniční přírodně významná území: ochrana a obnova významných stanovišť regionálního, národního a mezinárodního významu, zařízení na poskytnutí ošetření zraněných jedinců, vypracování studii, plánů, strategii, managementu jako součást komplexních projektů ochrany

2) budování ekostabilizačních prvků v krajině

3) tvorba a realizace společných přeshraničních plánů řízení / managementu přírodně hodnotných území, jejich vybraných částí a okolního území (včetně chráněných území)

4) společné výzkumné činnosti podporující zlepšení přeshraniční starostlivosti a ochrany o přírodně významné území (vybrané biotopy, druhy)

5) monitorování stavu a vývoje biotopů a druhů, výměna vzájemných informácí, údajů a poznatků

6) společné činnosti na prevenci a odstraňování důsledků eroze půdy, kultivaci půdy

OP 3 IP 5 SC 3.1: Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Tento program je určen pro stát a jeho organizační složky, územní samosprávu a její organizační složky, organizace zřizované státem, kraji, obcemi, městskými částmi a sdruženími obcí, nevládní (nestátní) neziskové organizace, komory a zájmová sdružení právnických osob, školy/vzdělávací instituce a pro Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS). Hlavním cílem je rozvoj spolupráce místní a regionální samosprávy. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy proběhlo 22. 4. 2016.

Vhodný žadatel:

 • stát a jeho organizační složky
 • územní samospráva a její organizační složky
 • organizace zřizované státem, kraji, obcemi, městskými částmi a sdruženími obcí
 • nevládní (nestátní) neziskové organizace
 • komory a zájmová sdružení právnických osob
 • školy/vzdělávací instituce
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Termín vyhlášení výzvy: 22. 4. 2016
Příjem plných žádostí: 22. 4. – 25. 7. 2016
Alokace na program: 4 506 942 EUR
Alokace na výzvu:
Výše dotace: až 100 % z minimální výše 20 000 EUR

Územní zaměření projektů:

 • Slovenská republika – Trnavský, Trenčínský, Žilinský kraj
 • Česká republika – Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský kraj

Podporované aktivity:

1) společné plánovaní, strategie a studie v přeshraničním regionu

2) zvyšování institucionálních kapacit a zručností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví

3) rozvoj spolupráce institucí veřejné správy

4) vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur