Program nadnárodní spolupráce DANUBE

program je aktuálně otevřený

Dunajský program zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu. Implementace programu bude koordinována z maďarské Budapešti.

Státy Dunajského regionu

Toto geografické vymezení „koresponduje s vymezením EU strategie Dunajský region přijaté v roce 2011. Makro-strategie a program nadnárodní spolupráce jsou dva různé nástroje vyvinuté pro podobné cíle, ale působí na různých úrovních a principech. Překrývající se území a cíle poskytují možnost spolupráce; kromě toho přispění k tematickým cílům strategie realizací příslušných projektů, může program také podpořit institucionální spolupráci zúčastněných subjektů a institucí v rámci strategie pro Podunají."

Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Projektové aktivity budou pro projektové partnery z České republiky spolufinancovány z ERDF do výše 85 % způsobilých výdajů.

 • Řídící orgán: Město Budapešť
 • Alokace na program: cca. 222 mil. EUR
 • Alokace na 1. výzvu: až 40 % celkového rozpočtu, dvoukolová výzva
 • Webové stránky: v přípravě
 • Vyhlášení výzvy: nejdříve 15. 9. 2015
 • Realizace projektu: 30 měsíců

K dosažení cíle si Program nadnárodní spolupráce DANUBE stanovil tyto prioritní osy:

PO1:Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region:

 • PO1 SC 1.1: Zlepšování rámcových podmínek a vyvážený přístup ke znalostem
 • PO1 SC 1.2: Zvyšování kvalifikace a pro podnikání a sociální inovace

PO2: Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region:

 • PO2 SC 2.1: Udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů
 • PO2 SC 2.2: Obnovování a hospodaření s ekologickými koridory
 • PO2 SC 2.3: Rozvoj nadnárodního vodního managmentu a prevence povodňových rizik
 • PO2 SC 2.4: Zlepšení připravenosti k řízení rizik a katastrof

PO3: Lépe propojený Dunajský region:

 • PO3 SC 3.1: Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí
 • PO3 SC 3.2: Zlepšování energetické bezpečnosti a energetické účinnosti

PO4: Dobře řízený Dunajský region:

 • PO4 SC 4.1: Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev
 • PO4 SC 4.2: Řízení podunajské makrostrategie (EUSDR)

PO5: Technická pomoc:

Finanční alokace na jednotlivé PO:

PO1: Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region: 61,904,902.70 EUR

PO2: Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region: 70,764,194.03 EUR

PO3: Lepší propojení a energie v Dunajském regionu: 46,425,702.64 EUR

PO4: Lépe propojený Dunajský region: 28,739,154.13 EUR

PO5: Technická pomoc: 14,108,643.50 EUR