Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

otevření plánováno na 04/2016

Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE zahrnuje Rakousko (celou zemi), Českou republiku (celou zemi), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celou zemi), Itálii (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celou zemi), Slovenskou republiku (celou zemi), Slovinsko (celou zemi) a Chorvatsko (celou zemi). Řízením programu je, stejně jako u stávajícího programu, pověřena Vídeň.

Popis

Program se primárně zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, přičemž hlavním cílem je spolupráce překračující hranice, která povede ke zkvalitnění podmínek pro život a práci v našich městech a regionech.

Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE je primárně určen pro: zástupce z řad veřejných a soukromých subjektů, kteří mohou přispět k naplnění jednotlivých specifických cílů programu – např. místní, regionální a národní orgány veřejné správy, regionální rozvojové agentury, regionální inovační agentury, nevládní organizace, finanční instituce, vzdělávací instituce, univerzity a výzkumné ústavy, atd.

Nezbytnou podmínkou realizace projektu je uzavření partnerství mezi projektovými partnery, z nichž jeden přebírá roli vedoucího partnera a s ní i odpovědnost za realizaci projektu po organizační a finanční stránce.

Partnerství musí být v projektech CENTRAL EUROPE 2020:

– smysluplné s cílem komplexně pokrýt řešenou problematiku napříč zeměmi Střední Evropy

– vyvážené, tj. všichni partneři by měli být kompetentní k účasti na plánovaných aktivitách a výstupech projektu

 • Řídící orgán: Město Vídeň, Odbor pro evropské záležitosti
 • Kontroloři pro příjemce se sídlem v ČR: CRR = Centrum pro regionální rozvoj
 • Alokace: 231,8 mil. EUR (ERDF)
 • Maximální výše dotace: 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu (pro Českou republiku)
 • Webové stránky: www.central2020.eu

K dosažení cíle si Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE stanovil tyto prioritní osy:

PO1: Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy:

 • PO 1 SC 1.1: Zlepšení udržitelných vazeb mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě

podporované aktivity: posílení nadnárodních inovačních sítí a klastrů; podpora přenosu výsledků VaV z výzkumných institucí do podnikatelského sektoru; budování nadnárodních vazeb na podporu inovací v podnicích; snazší přístup k financování inovací; posílení spolupráce mezi výzkumnými institucemi a veřejným sektorem na podporu inovací a podnikání; atp.

 • PO 1 SC 1.2: Zlepšení znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

podporované aktivity: zlepšení přístupu k podnikání; zlepšení technologických znalostí a manažerských dovedností v oblasti podnikání; koncepce regionální inteligentní strategie; vzdělávací systémy zabývající se demografickými změnami (např. stárnutí společnosti, nezaměstnanost mladých lidí, odchod kvalifikované pracovní síly z malých regionů, apod.); podpora dovedností pro uplatnění nových technologií ve všech odvětvích (ekologické inovace, nízkouhlíkové technologie, ICT), atp.

PO2: Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě:

 • PO 2 SC 2.1: Vytváření a realizace řešení zaměřených na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře

podporované aktivity: vývoj a testování řešení pro zlepšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury (včetně budov); zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie ve veřejné infrastruktuře; at­p.

 • PO 2 SC 2.2: Zlepšení územně založených strategií nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívajících ke zmírňování klimatických změn

podporované aktivity: rozvoj a využití potenciálu energie z obnovitelných zdrojů; zvýšení energetické účinnosti v malých a středních podnicích; hledání způsobů, jak snížit spotřebu energie; zlepšit koordinaci energetických sítí; atp.

 • PO 2 SC 2.3: Zvýšení kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížení emise CO2

podporované aktivity: koncepce mobility a akčních plánů na snížení emisí CO2; služby podporující inteligentní nízkouhlíkovou mobilitu ve funkčních městských regionech; inovační modely financování pro zavedení zelených technologií; atp.

PO3: Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě:

 • PO 3 SC 3.1: Rozvíjení kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajištění ochrany a udržitelného využívání přírodního dědictví a zdrojů

podporované aktivity: strategie a nástroje pro udržitelné řízení chráněných nebo ekologicky velmi cenných oblastí; udržitelné využívání přírodních zdrojů pro regionální rozvoj; inovativní technologie pro efektivní řízení životního prostředí; atp.

 • PO 3 SC 3.2: Rozvíjení kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů

podporované aktivity: valorizace kulturního dědictví a zdrojů kulturních a tvůrčích odvětví; podpora využívání kulturního dědictví pro regionální hospodářský růst; podpora udržitelného hospodářského růstu a zaměstnanosti s využitím kulturního dědictví; atp.

 • PO 3 SC 3.3: Zlepšení řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvoření z nich místa, kde se bude lépe žít

podporované aktivity: řízení a zlepšování kvality životního prostředí ve funkčních městských regionech; posílení kapacit pro plánování a řízení životního prostředí ve funkčních městských regionech; podpora „smart city“ strategií; ozdravení a obnova brownfields; atp.

PO4: Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě:

 • PO 4 SC 4.1: Zlepšení plánování a koordinace systémů regionální osobní dopravy s cílem zajištění lepšího napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě

podporované aktivity: lepší propojení především okrajových oblastí se stávající dopravní sítí (TEN-T stejně jako primární, sekundární, terciární); zlepšení regionálních systémů veřejné dopravy zejména přeshraniční; rozvoj koncepce a testování aplikací pro inteligentní regionální mobility; atp.

 • PO 4 SC 4.2: Zlepšení koordinace mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšení využití ekologických multimodálních dopravních řešení

podporované aktivity: posílení multimodality ekologicky šetrných systémů nákladní dopravy; zlepšit koordinaci mezi aktéry multimodální nákladní dopravy; optimalizace řetězců nákladní dopravy s důrazem na zvýšení šetrného přístupu k životnímu prostředí; atp.

Finanční alokace na jednotlivé PO:

„Pro účast českých projektových partnerů v programu CENTRAL EUROPE 2020 byla schválena alokace 25 milionů EUR ERDF; skutečná výše čerpání však bude záviset na úspěšnosti jejich zapojení."

Popis

Projekty musí v tomto Programu splňovat následující kritéria:

 • nadnárodní význam: projekty řeší problematiku, která se týká oblasti pokryté programem, nejedná se tak pouze o jeden region či zemi, ale o řešení s nadnárodním charakterem, uplatněním, či dopadem
 • nadnárodní a vyrovnané partnerství
 • odpovídající a měřitelné výsledky projektu: projekty musí dosáhnout konkrétních výsledků odpovídajících stanoveným cílům jednotlivých prioritních os; výsledky musí být relevantní, viditelné, měřitelné, udržitelné a implementovatelné do praxe; v každé projektové žádosti musí být předpokládaný výsledek projektu přesně popsán
 • udržitelné výsledky a výstupy projektu: dosažené výsledky projektu musí být udržitelné a vhodné pro implementaci do připravovaných politik, strategií, plánů, případně finančně podpořeny z jiných národních či unijních zdrojů apod.
 • efektivní a transparentní řízení projektu
 • reálný rozpočet projektu: odpovídající běžným cenám a dosaženým výsledkům, včetně jeho finančního řízení
 • zapojení způsobilých projektových partnerů: za oprávněné jsou považovány veřejné i soukromé subjekty, popsané v příručkách pro jednotlivé výzvy; počítá se například se zástupci veřejného sektoru (např. ministerstva, kraje, rozvojové agentury, občanská sdružení, atd.), ale i s představiteli soukromého sektoru, kteří představují vhodné partnery z hlediska realizace projektu

1.Výzva k předkládání projektových návrhů se otevřela 12. února 2015

K dispozici je až 80 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) na nové projekty. Žádosti mohou být podány do všech 4. tématických priorit, které se týkají inovací, snížení emisí CO2, ochrany přírodních a kulturních zdrojů a zlepšení dopravního spojení.

Uzavření 1. výzvy: 13.dubna 2015

Kompletní balíček pro žadatele v 1. výzvě je k dispozici na webové stránce programu Interreg CENTRAL EUROPE. Obsahuje:

 • Manuál pro žadatele s přílohami
 • Offline náhled formuláře žádosti v programu Excel + povinná příloha prohlášení Vedoucího partnera
 • Odkaz na elektronickou žádost v systému eMS
 • Podpůrné nástroje – na tvorbu rozpočtu, sebehodnocení soukromých vedoucích partnerů
 • Odkaz na další relevantní dokumenty, informace o dalších akcích o 1. výzvě, kontakty

Zde je volně ke stažení: www.interreg-central.eu/index.php?…