Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

otevření plánováno na 2016

Tento Program je určen pro členské a partnerské země (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) EU. Navazuje na předešlý Program ESPON 2013 realizovaný v programovém období 2007–2013. Řízením programu je stejně, jako u stávajícího programu, pověřeno lucemburské Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury.

Popis

Program ESPON (European Spatial Observation Network) je „výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků."

Program meziregionální spolupráce ESPON 2020 je primárně určen pro organizace i soukromé subjekty jak z členských států EU, tak i z partnerských zemí EU (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko)..

Projekty budou financovány z ERDF v maximální výši 100 % způsobilých výdajů.

  • Řídící orgán: lucemburské Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury
  • Kontroloři pro příjemce se sídlem v ČR: bude upřesněno
  • Alokace: 41.3 mil. EUR (ERDF)
  • Webové stránky: www.espon.eu

K dosažení cíle si Program meziregionální spolupráce ESPON 2020 stanovil jednu prioritní osu:

PO1: Aplikovaný výzkum, využití, monitorování a akce:

  • PO1 SC 1.1: Navazující analytický územní výzkum a získávání poznatků
  • PO1 SC 1.2: Aktivity zaměřené na využívání vědeckých poznatků v politické praxi při využití analytické podpory uživatelů
  • PO1 SC 1.3 Monitorování a nástroje pro územní analýzy
  • PO1 SC 1.4 Šíření povědomí o programu a aplikace územních důkazů v praxi