Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

otevření plánováno na 2016

Tento Program pokrývá celé území EU, Švýcarsko a Norsko a navazuje na předešlý Operační program meziregionální spolupráce INTERREG IVC realizovaný v programovém období 2007–2013. Řízením programu je, stejně jako u předchůdce programu, pověřen region Nord-pas-de Calais se sídlem ve francouzském Lille. Schválení programu ze strany Evropské komise se očekává v červnu 2015.

Popis

Program se primárně zaměřuje na podporu vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. „Umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkajících se způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich rozvojových strategií."

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE je primárně určen pro veřejné orgány, veřejnoprávní instituce a soukromé neziskové subjekty.

Projekty budou financovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů pro veřejné a veřejnoprávní příjemce a 75% pro neziskové soukromé příjemce.

  • Řídící orgán: region Nord-pas-de Calais se sídlem ve francouzském Lille
  • Kontroloři pro příjemce se sídlem v ČR: bude upřesněno
  • Alokace: 359 mil. EUR
  • Webové stránky: www.interreg4c.eu

K dosažení cíle si Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE stanovil tyto prioritní osy:

PO1: Výzkum, technologický rozvoj a inovace:

  • PO1 SC 1.1 IP 1(a): Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacity
  • PO1 SC 1.2 IP 1(b): Podpora inovativních řetězců „inteligentní specializace“ a inovačních příležitostí

PO2: Konkurenceschopnost malých a středních podniků:

  • PO2 SC 2.1 IP 3(d): Podpora MSP v růstu, rozvoji a aktivitě na poli inovací

PO3: Nízkouhlíkové hospodářství:

  • PO3 SC 3.1: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

PO4: Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji:

  • PO4 SC 4.1: Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • PO4 SC 4.2: Efektivní využívání zdrojů, ekologický růst a inovace, řízení dopadů na životní prostředí

INTERREG EUROPE bude financovat dvě aktivity:

1) Projekty spolupráce:

Partnerství veřejných organizací pocházejících z rozdílných evropských států, spolupracující společně po dobu 3 až 5 let, prostřednictví výměny zkušeností týkající se různých tematických oblastí s hlavním cílem zlepšit implementaci programů v rámci Cíle 1 a Cíle 2.

Každý region účastnící se projektu bude muset vytvořit Akční plán, který popíše, jak budou výsledky projektu v dané regionu dále využity a implementovány v praxi.

Projekty budou také muset monitorovat, jak by daný akční plán využit v praxi.

Výzvy k předkládání projektů budou postupně vyhlašovány v průběhu programovacího období.

2) Policy Learning Platforms:

Prostor pro nepřetržité učení, kde jakákoliv organizace zabývající se politikami regionálního rozvoje bude moci najít řešení pro zlepšení způsobu řízení a implementace veřejných politik v tematických oblastech uvedených výše.

Balíček pro žadatele by měl být připraven v průběhu března/dubna s tím, že příjemci by po jeho zveřejnění měli začít připravovat projektové žádosti, aby při vyhlášení výzvy (předběžně plánováno na červen – červenec 2015) byli připraveni v krátkém horizontu předložit svůj projektový záměr.