Program Inovace – Inovační projekt

program je aktuálně otevřený

Program Inovace je určen pro podnikatelské subjekty a pro zemědělské či potravinářské podnikatele. Hlavním cílem tohoto programu je zvýšení inovační výkonnosti domácích podniků, posílení jejich konkurenceschop­nosti prostřednictvím využívání unikátních know-how vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Vhodný žadatel:

 • podnikatelský subjekt
 • zemědělští podnikatelé (definováni zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství)
 • potravinářští podnikatelé (zaměřující se na výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací)

Podporovány jsou pouze projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 11, 13 – 33; E 38.32; J 58.1, 58.2, 59.20, 60, M 71.2, S 95.1 (viz příloha č. 3 Výzvy I programu Inovace – Inovační projekt).

Vyhlášení výzvy: 28.11. 2016
Druh výzvy: jednokolová
Příjem žádostí: 18. ledna 2017 – 18. duben 2017
Termín ukončení projektu: 30. 4. 2020
Alokace na Výzvu: 5 000 000 000 Kč

Výše dotace:

 • 25 – 45 % dle velikosti podniku ve výši 1 – 100 mil. Kč/projekt

Územní zaměření projektů:

Projekty je možné realizovat na území ČR, mimo území hl.m. Prahy.

Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce podpory), nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Podporované aktivity:

 • produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 • marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu balení, lepšího adresovánřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů
 • organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby

Nepodporované aktivity:

 • projekty z oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
 • projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižováním energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace
 • projekty řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci vý­roby

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek – pořízení staveb, nákup výrobní technologie
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
 • Certifikace produktů – pro velké podniky v rámci de minimis
 • Služby poradců, expertů, analýzy
 • Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • Náklady na publicitu projektu

Výdaje na Stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na Technologie.

S výjimkou MSP lze do způsobilých výdajů zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů na projekt.