Program Spolupráce – klastry

program je aktuálně otevřený

Tato Výzva naplňuje cíl programu podpory podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Vhodný žadatel:

 • malé a střední podniky
 • výzkumné organizace

Příjemce podpory musí být složen minimálně z 15 na sobě nezávislých členů (minimálně 60 % všech členů musí být tvořeno malými a středními podniky) a členem klastru musí být alespoň jedna organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Vyhlášení Výzvy II – klastry: 11. 3. 2016
Druh výzvy: kolová
Příjem předběžných žádostí: od 7. 11. 2016 do 20. ledna 2017
Příjem žádostí: 7. 2. 2017 do 7. 4. 2017.
Termín ukončení projektu: 30.6.2020
Alokace na výzvu: 410 000 000 Kč

Výše dotace:

 • Minimální příspěvek: 500 tis. Kč / projekt
 • Maximální příspěvek pro aktivitu:
  • a) – excelentní klastry: 40 mil. Kč / na 1 podprojekt max. 15 mil. Kč
  • a) – rozvinuté klastry: 20 mil. Kč / na 1 podprojekt max. 10 mil. Kč
  • b) – excelentní klastry: 15 mil. Kč
  • b) – rozvinuté klastry: 10 mil. Kč
  • c), d) – excelentní klastry: 5 mil. Kč
  • c), d) – rozvinuté klastry: 4 mil. Kč
  • c), d) – nezralé klastry: 3 mil. Kč
 • Míra podpory pro aktivitu
  • a): max. 45 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky (kategorie experimentální vý­voj)
  • a): max. 70 % pro malé podniky, 60 % pro střední podniky (kategorie průmyslový výzkum)
  • b), c), d): max. 50 % ze ZV

Územní zaměření projektů:

 • Územní zaměření: celá ČR kromě hlavního města Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

Podporované aktivity:

Podporované aktivity (aktivita a):

 • Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.

Podporované aktivity (aktivita b):

 • Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Podporované aktivity (aktivita c):

 • Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (se zaměřením na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.

Podporované aktivity (aktivita d):

 • Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí marketing, networking, apod.

Nepodporované aktivity:

 • Aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh.
 • Projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem.
 • Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Způsobilé výdaje:

Způsobilé výdaje pro aktivitu a):

 • Mzdy a pojistné.
 • Smluvní výzkum.
 • Konzultační služby.
 • Materiál.
 • Dodatečné režijní náklady.

Způsobilé výdaje pro aktivitu b):

 • Nákup staveb.
 • Technické zhodnocení staveb.
 • Stroje a zařízení.
 • Software a data.
 • Práva duševního vlastnictví.
 • Nájem.

Způsobilé výdaje pro aktivitu c):

 • Mzdy a pojistné.
 • Cestovné.
 • Služby poradců, expertů, studie.
 • Marketing a propagace.
 • Semináře, konference.

Způsobilé výdaje pro aktivitu d):

 • Mzdy a pojistné.
 • Cestovné.
 • Marketing a propagace.
 • Semináře, konference.
 • Nájem.
 • Správa zařízení klastru.
 • Materiál.