OPŽP a OPZ schválen Evropskou komisí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) byl dne 30.4.2015 schválen Evropskou komisí a je tak druhým schváleným operačním programem, v němž budou moci potenciální zájemci žádat o dotace. Ke schválení tedy zbývá ještě 8 z 10 operačních programů pro období 2014 – 2020.

OPŽP se primárně zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí a to pomocí opatření podporujících zlepšování kvality vody, snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana klimatu, omezování množství odpadů a efektivní materiálové toky, snižování ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu a krajinu.

Mezi vhodné žadatele patří zejména veřejný sektor, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající a pro výzkumné a vzdělávací instituce.

Předpokládané otevření prvních výzev je stanoveno na měsíc červen tohoto roku a celková alokace na OPŽP činí téměř 2,6 mld. EUR.

Přehled programů v předběžném znění naleznete zde.

Jako třetí v pořadí Evropská komise schválila 6. 5. 2015 Operační program Zaměstnanost (OPZ), který má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí. Z celkové částky 24 mld. EUR, které má ČR v novém programovém období k dispozici, bylo pro tento nově schválený program vyčleněno přes 2 mld. EUR.

Operační program Zaměstnanost je zaměřen na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, dále na sociální začleňování a boj s chudobou. Cílem je také začlenění dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního procesu a vzdělávání zaměstnanců. Podpora programu je směřována také na modernizaci veřejné správy, sociální inovace a mezinárodní spolupráci v oblasti zaměstnanosti a sociálních služeb.

Předpokládané otevření prvních výzev je stanoveno na měsíc srpen tohoto roku.

Přehled programů v předběžném znění naleznete zde.