Spuštění 1. kola Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 30. 7. 2015 první kolo příjmu žádostí na níže uvedené operace, které navazují na opatření PRV pro předchozí období (2007 – 2013). Celkem bude rozděleno více než 5 mld. Kč.

 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (alokace 3,28 mld. Kč)
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (alokace 973 mil. Kč)
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura (alokace 345 mil. Kč)
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství (alokace 190 mil. Kč)
 • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (alokace 603 mil. Kč).

Hlavním cílem programu je posílení konkurenceschop­nosti a podpora sektorů, které by se bez podpory ocitly v tíživé situaci. Proto byl v případě zemědělských investic zvolen přístup sektorových obálek, přičemž více než polovina alokace určené pro živočišnou výrobu půjde na chov skotu. Velký důraz se klade i na stabilizaci chovu prasat a drůbeže. Pokud jde o rostlinnou výrobu, přednost dostanou projekty v oblastech, které jsou náročné na speciální technologie a vyžadují větší nároky na pracovní sílu s tím, že bylo také nastaveno dělení do záměrů podle velikosti projektu.

Žádosti budou přijímány pouze prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 29. září 2015 od 8 hodin do 12. října 2015 do 13 hodin.

Zásadní změny podmínek oproti předchozímu operačnímu období

Obecná část:

 • žádost o dotaci musí v rámci preferenčních kritérií obdržet stanovený minimální počet bodů
 • žadatel bude moci v dané operaci nebo záměru a daném kole příjmu žádostí podat pouze jednu Žádost o dotaci
 • žadatel bude předkládat Žádost o dotaci a všechny povinné a nepovinné přílohy prostřednictvím Portálu farmáře
 • v případě předložení projektu, kde výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesáhnou 1 mil. Kč, žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví
 • lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace, nikoliv od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace jako doposud
 • nově nebude možné projekty realizovat formou leasingu nebo věcného plnění
 • rekonstrukci budov bude možné provést, pouze pokud jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele

Zadávání veřejných zakázek:

 • žadatel má povinnost vybrat dodavatele projektu a uzavřít s ním smlouvu či vystavit objednávku již před podpisem Dohody.
 • v případě nedodržení jednotlivých podmínek/procesů při zadání zakázky jsou uplatňovány finanční opravy, jejichž výše je stanovena dle typu porušení.
 • v případě stanovení hodnoty samostatné zakázky žadatel sčítá zakázky na dodávky, služby a stavební práce, které spolu věcně, časově a místně souvisí
 • limit pro přímé zadání samostatné zakázky (s možností přímo zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku) byl navýšen na 20 000 Kč bez DPH