PO 1 SC 1.3.1 – Budování kapacit sociálních partnerů – výzva 03_15_002

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů, Asociace samostatných odborů a organizace zaměstnavatelů a odborové organizace. Hlavním cílem je rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, zavádění nových moderních systémů řízení organizace a podniku, vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele, podpora konkurenceschop­nosti zaměstnavatelů. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy bylo provedeno 30. 6. 2015.

Vhodný žadatel/partner:

a) Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:

 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
 • Českomoravská konfederace odborových svazů
 • Asociace samostatných odborů

b) Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně do konce roku 2015.

Termín vyhlášení výzvy: 30. 6. 2015
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 30. 6. 2015
Příjem žádostí: 30. 6. – 31. 12. 2015
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 350 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % pro Sociální partnery z min. výše způs. výdajů 5 mil. Kč a pro organizace z min. výše 1 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Definice místa realizace je v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).

Podporované aktivity:

 • Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast pracovně právních vztahů, BOZP, prevence kritických situací a projevů násilí a na rozvoj lidských zdrojů ze strany zaměstnavatelů s důrazem na oblast legislativy dotýkající se hospodářských a sociálních zájmů sociálních partnerů,
 • zavádění nových moderních systémů řízení organizace a podniku u sociálních partnerů, včetně řízení lidských zdrojů, zabezpečování regionálního poradenství a vyšší informovanosti v oblasti sociálního dialogu s využitím mezinárodní spolupráce a podpora účasti pracovníků na školeních, konferencích, workshopech apod. věnovaných tématice sociálního dialogu,
 • vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování znalostí v oblastech s přímým dopadem na sociální dialog,
 • podpora vytváření strategií a monitoringu rozvoje regionálních tripartit, včetně přenosu informací na odvětvovou a podnikovou úroveň (především s ohledem na sladění nabídky a poptávky na trhu práce v souvislosti s rozšířením a propagací aktivit Národní soustavy povolání) na bázi místního partnerství (sociální partneři a zástupci krajů),
 • podpora propagace flexibilních forem práce v podnicích,
 • podpora využívání moderních technologií a přístupových bodů pomáhající zaměstnancům podniků lépe se orientovat v legislativě k pracovněprávním vztahům,
 • podpora předávání nabytých informací ze zahraničních stáží členům sociálních partnerů níž v hierarchii organizací,
 • podpora konkurenceschop­nosti zaměstnavatelů prostřednictvím rozšíření sociálního dialogu do oblasti odborné spolupráce s univerzitami a vysokým školami,
 • podpora zvyšování adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů a konkurenceschop­nosti podniků na základě rozvoje odvětvového sociálního (bipartitního) dialogu v souvislosti s: jejich připraveností na změny důchodového systému, se vstupem absolventů na trh práce;
 • rozvoj a podpora spolupráce sociálních partnerů a dalších relevantních subjektů na řešení dlouhodobých problémů v oblasti RLZ na regionální, odvětvové (sektorové) a národní úrovni, zvyšování povědomí o sociálním dialogu na všech jeho úrovních,
 • rozvoj analytické a odborné kapacity sociálních partnerů.