PO 1 SC 1.2 – Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze – výzva 03_15_014

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, profesní a podnikatelská sdružení, kraje, obce, vysoké školy, apod. Hlavním cílem je budování takových zařízení, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Spuštění programu a vyhlášenívýzvy bylo provedeno 3. 8. 2015.

Vhodný žadatel:

 • obchodní korporace,
 • OSVČ
 • státní podnik
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • NNO
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • sociální partneři
 • veřejné výzkumné instituce
 • vysoké školy

Termín vyhlášení výzvy: 3. 8. 2015
Příjem žádosti v MS2014+: 19. 8. 2015
Příjem plných žádostí: 21. 8. – 16. 10. 2015
Termín ukončení projektu: 30. 9. 2018
Alokace na výzvu: 24 000 000 Kč
Výše dotace: min. výše způsobil. výdajů 500 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Místo realizace: celá ČR a EU

Programová oblast a území dopadu: Hl. m. Praha

Podporované aktivity:

 • zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne)
 • skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy)
 • zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity
 • příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové)

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti