PO 3 SC 3.1.1 – Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež – výzva 03_15_032

program je aktuálně uzavřený

Tato výzva je určena pro Vzdělávací instituce, Agentury práce, nestátní neziskové organizace (NNO), Kraje a obce a jimi zřizované organizace. Hlavním cílem jsou vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, odborné přípravy po jejím návratu do České republiky. Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 3. 8. 2015.

Vhodný žadatel:

 • Vzdělávací instituce včetně pedagogicko-psychologických poraden
 • Agentury práce
 • Nestátní neziskové organizace (NNO)
 • Kraje a obce a jimi zřizované organizace

Termín vyhlášení výzvy: 3. 8. 2015
Zpřístupnění žádostí v MS2014+: 1. 9. 2015
Příjem žádostí: 1. 9. 2015 – 30. 10 2015
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2018
Alokace na výzvu: 75 000 000 Kč
Výše dotace: 100 % z min. výše způsobilých výdajů 1 mil. Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity:

 • mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje:
  • vzdělávací a motivační aktivity
  • zahraniční stáže pro cílovou skupinu
  • poradenství a intenzivní následnou podporu cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání
  • odborné přípravy po jejím návratu do České republiky

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti