PO 1 SC 1.2.1 – Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů – výzva 03_15_009

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro OSS, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Úřad vlády České republiky. Hlavním cílem je zlepšit a podpořit rovnost žen a mužů, implementace opatření, apod.. Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 1. 7. 2015.

Vhodný žadatel:

 • OSS
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 • Ministerstvo vnitra České republiky
 • Úřad vlády České republiky

Termín vyhlášení výzvy: 1. 7. 2015
Příjem žádosti v MS2014+: 10. 7. 2015
Příjem plných žádostí: 10. 7. – 31. 12. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 298 100 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 10 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Místo realizace: celá ČR a EU

Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy

Podporované aktivity:

 • Zlepšení koordinace místních a celostátních politik týkajících se rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života a jejich implementace či přizpůsobení.
 • Koordinace a metodická podpora tvorby a implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 na ministerstvech a krajích.
 • Tvorba, metodická podpora, koordinace a implementace systémových opatření a metodik na podporu rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života.
 • Metodická a koordinační podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti.
 • Tvorba a implementace systémových opatření a metodik na podporu zaměstnanosti žen, snižování horizontální a vertikální segregace na trhu práce a snižování rozdílů v odměňování žen a mužů.
 • Podpora institucionálního zajištění rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života.
 • Podpora a rozvoj genderového mainstreamingu, genderového rozpočtování a genderových statistik.
 • Systematické zvyšování povědomí o rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti