PO 2 SC 2.1 – Průběžná výzva pro hl. m. Prahu – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb – výzva 03_15_006

program je aktuálně otevřený

Tato výzva je určena pro hl. m. Prahu. Hlavním cílem je pomoci osobám se zdravotním postižením, lidem bez domova, samoživitelům, obětem trestné čiností a dalším. Pro tyto osoby je hlavní podporou „přístup ke společenským zdrojům, jako je zaměstnání, vzdělání, bydlení, zdravotní péče, sociální ochrana i možnost uplatňovat svá práva." Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 26. 6. 2015.

Vhodný žadatel:

 • hl. m. Praha

Termín vyhlášení výzvy: 26. 6. 2015
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 20.7.2015
Příjem žádostí: 20. 7. – 13. 12. 2019
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 525 200 000 Kč
Výše dotace: 95 % z min. výše způsobil. výdajů 5 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: hl. m. Praha
Místo realizace: celá ČR a EU

Definice místa realizace je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).

Podporované aktivity:

 • azylové domy pro rodiče/rodiny s dítětem/dětmi
 • azylové domy pro jednotlivce – osoby v nepříznivé sociální situaci
 • azylové domy kombinované (kombinace azylových domů pod bodem 1 a 2)
 • domy na půl cesty
 • intervenční centra
 • nízkoprahová denní centra
 • osobní asistence
 • podpora samostatného bydlení
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • sociálně terapeutické dílny
 • sociální rehabilitace – pouze ambulantní a terénní forma služby
 • terénní programy
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pouze osoby ve věku 15 až 26 let

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti