PO 2 SC 2.2 – Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro hl. m. Prahu) – výzva 03_15_008

program je aktuálně otevřený

Tato výzva je určena pro hl. město Prahu. Hlavním cílem je Podpora transformace a deinstituciona­lizace pobytových sociálních služeb, Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, Podpora systému sociálního bydlení, Podpora a posilování koordinační role obcí. Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 26. 6. 2015.

Vhodný žadatel:

 • hl. město Praha

Termín vyhlášení výzvy: 26. 6. 2015
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 20. 7. 2015
Příjem žádostí: 20. 7. – 13. 12. 2019
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 80 800 000 Kč
Výše dotace: 95 % z min. výše způsob. výdajů 5 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: hl. m. Praha
Místo realizace: celá ČR a EU

Definice místa realizace je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).

Podporované aktivity:

 • Podpora transformace a deinstituciona­lizace pobytových sociálních služeb (pro osoby se zdravotním postižením) a zařízení ústavní péče pro děti a s tím související vzdělávání v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků působících v sociálních službách. Rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci, odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a s tím související vzdělávání pracovníků působících v sociálních službách. Rozvoj individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, odborná podpora opatrovníků, řešení dopadů reformy psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně dostupnými službami na krajské úrovni
 • Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování včetně přenosu dobré praxe a podpory pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů (zapojování i soukromého sektoru). Podpora opatření k zefektivňování procesů v sociálních službách a ve službách pro rodiny a děti, včetně podpory vzdělávání pracovníků těchto služeb a rozvoje strategického řízení a managementu na úrovni kraje s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci
 • Podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných a doprovodných služeb
 • Zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob, zavádění nových nástrojů spolupráce při řešení situace osob na úrovni poskytovatele služeb nebo na úrovni obce: rozšiřování metody case managementu, aktivity podporující spolupráci v síti mezi Úřadem práce ČR, poskytovateli služeb, místní samosprávou, zaměstnavateli a dalšími relevantními aktéry apod.
 • Podpora a posilování koordinační role obcí (tvorba strategií spočívajících na odpovědnosti místních samospráv a spolupráci klíčových aktérů za účelem předcházení a komplexního řešení problémů sociálního vyloučení)
 • Propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a hodnocení efektivity a účelnosti služeb, včetně prostředků vynakládaných na tyto služby, mezi všemi aktéry (zejména kraje, obce, poskytovatelé služeb), dostupné i široké veřejnosti
 • Rozvoj a rozšiřování systémů kvality, v sociálních službách, službách pro rodiny s dětmi, sociálně právní ochraně dětí a v dalších navazujících službách (včetně služeb pro neformální pečovatele) a organizacích podporujících sociální začleňování zejména formou vzdělávání, metodických podpor, výměnných stáží apod. Vytváření kontrolních mechanismů, a rozvoj systému supervizí
 • Podpora aktivit k rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce, zvyšování kompetencí sociálních pracovníků zejména formou vzdělávání sociálních pracovníků pracujících ve službách a ve veřejné správě, metodických podpor, výměnných stáží
 • Strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti sociálních služeb, služeb pro rodiny s dětmi, služeb na ochranu práv dětí a jejich oprávněných zájmů, služeb napomáhajících rozvoji rodičovských kompetencí, služeb péče o děti, náhradní rodinné péče a sociálního začleňování, včetně vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi, pracovníků ve službách pro rodiny s dětmi a dalších navazujících službách a organizacích podporujících sociální začleňování včetně orgánů sociálně právní ochrany dětí
 • Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace organizacemi s udělenou akreditací Ministerstva vnitra, vznik dobrovolnických center apod.
 • Vzdělávání neformálních pečovatelů
 • Podpora procesu střednědobého plánování služeb (zavádění, realizace, sledování a vyhodnocování procesu), včetně tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a vytváření a zajištění sítě sociálních služeb na území kraje (od účinnosti prováděcí vyhlášky k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dle této vyhlášky)

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti