PO 1 SC 1.4.1 Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR – výzva 03_15_011

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro Úřad práce. Hlavním cílem je odpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce, vorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění, Rozvoj sítě EURES. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy bylo provedeno 26. 8. 2015.

Vhodný žadatel/partner:

 • Úřad práce

Partneři:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
 • Státní úřad inspekce práce,
 • Výzkumný ústav práce a sociální věcí a Fond dalšího vzdělávání

Termín vyhlášení výzvy: 26. 8. 2015
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 1. 9. 2015
Příjem žádostí: 1. 9. – 1. 3. 2021
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 2 622 350 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 10 000 000 Kč na projekt

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Definice místa realizace je v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).

Podporované aktivity:

 1. Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce (analytických, metodických a řídicích) s ohledem na potřeby trhu práce;
 2. Tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění;
 3. Tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické a funkční mobility uchazečů a zájemců o zaměstnání;
 4. Podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti jak na národní, tak zejména regionální úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce;
 5. Tvorba, rozvoj a realizace informačních a monitorovacích systémů, vyhodnocování účinnosti realizace aktivních opatření na trhu práce, podpora analytické činnosti za účelem zvýšení efektivnosti služeb zaměstnanosti;
 6. Rozvoj sítě EURES – kvantitativní a personální posilování jejich kapacit a odborný rozvoj EURES poradců, podpora implementace sítě EURES do veřejných služeb zaměstnanosti, vytváření EURES koordinačních kanceláří.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti