PO 2 SC 2.1. – Výzva pro systémové projekty realizované MPSV – soc. podnikání – výzva 03_15_016

program je aktuálně otevřený

Tato výzva je určena pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Cílovou skupinou pro tuto výzvu jsou zaměstnavatelé, zaměstnanci, veřejnost, imigranti a azylanti, organizační složky stát včetně justice a jejich zaměstnanců. Hlavní podporou je „Zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků; Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce; Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství; apod." Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 27. 8. 2015.

Vhodný žadatel:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Termín vyhlášení výzvy: 27. 8. 2015
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 27. 8. 2015
Příjem žádostí: 31. 8. – 29. 6. 2018
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2023
Alokace na výzvu: 25 000 000 Kč
Výše dotace: 100 % z min. výše způsobil. výdajů 5 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: ČR včetně hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Definice místa realizace je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).

Podporované aktivity:

 • Zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i soukromého sektoru), včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k jejich financování;
 • Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech;
 • Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku;
 • Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně společensky odpovědného zadávání zakázek; zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech relevantních aktérů.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty dle
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti