PO 1 SC 1.2 – Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (méně rozvinuté regiony) – výzva 03_15_027

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, veřejné výzkumné instituce, kraje, obce. Hlavním cílem je Institucionální zajištění rovnosti žen a mužů v rámci organizace, Implementace Zprávy o možnostech optimalizace sběru dat, Osvětové kampaně týkající se situace žen a mužů a genderových rozdílů, Analýza a příprava dotačních programů, apod. Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 1. 9. 2015.

Vhodný žadatel:

 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu
 • veřejné výzkumné instituce
 • kraje
 • obce

Termín vyhlášení výzvy: 1. 9. 2015
Příjem žádosti v MS2014+: 10. 9. 2015
Příjem plných žádostí: 1. 10. 2015 – 31. 12. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 270 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Místo realizace: celá ČR a EU

Programová oblast a území dopadu: Hl. m. Praha

Podporované aktivity:

 • Institucionální zajištění rovnosti žen a mužů v rámci organizace, vytvoření celistvé a funkční institucionální struktury pro prosazování politiky rovnosti žen a mužů a systematické uplatňování genderového mainstreamingu.
 • Systémové zavedení nástrojů na vyrovnání zastoupení žen ve vedoucích a rozhodovacích pozicích.
 • Implementace Metodiky posuzování dopadů materiálů předkládaných vládě ČR na rovnost žen a mužů – aktivity týkající se zajištění implementace metodiky, včetně zajištění hodnocení jejího využívání.
 • Implementace Zprávy o možnostech optimalizace sběru dat – sběr dostupných statistických i analytických podkladů obsahujících údaje o situaci žen a mužů v tematických oblastech příslušejících jednotlivým organizacím.
 • Tvorba analýz, odborných studií a metodik týkajících se situace žen a mužů v tematických oblastech příslušejících jednotlivým organizacím.
 • Osvětové kampaně týkající se situace žen a mužů a genderových rozdílů v tematických oblastech příslušejících jednotlivým organizacím.
 • Rozvoj a stabilizace činností vyplývajících z aktuálních Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů.
 • Analýza a příprava dotačních programů – co by mohla daná organizace podporovat v rovnosti žen a mužů.
 • Vzdělávání zaměstnanců v rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu.
 • Tvorba diversifikovaných strategií, akčních plánů a metodik v oblasti rovnosti žen a mužů pro organizace zřizované jednotlivými organizacemi.
 • Opatření vedoucí ke zlepšování podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života (vyjma zřizování dětských skupin a zařízení obdobného charakteru).
 • Opatření vedoucí ke zlepšování podmínek pro rovnost žen a mužů v rámci organizace.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součístí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti