PO 1 SC 1.5.1 – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje – výzva 03_15_116

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro Karlovarský kraj, Ústecký kraj. Hlavním cílem je zvýšení zaměstnanosti podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad. Podpora v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mládeže je určena pouze pro regiony NUTS II, ve kterých míra nezaměstnanosti osob ve věku 15–24 let přesáhla v roce 2012 hodnotu 25 % – v ČR se jedná pouze o jeden region, a to NUTS II Severozápad. Spuštění programu a vyhlášení první výzvy bylo provedeno 1. 9. 2015.

Vhodný žadatel:

 • Karlovarský kraj, Ústecký kraj

Termín vyhlášení výzvy: 1. 9. 2015
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 7. 9 .2015
Příjem žádostí: 7. 9. – 31. 12. 2015
Termín ukončení projektu: 31. 10. 2018
Alokace na výzvu: 159 839 815 Kč Dotace:až 100 % z min. výše způs. výdajů 10 000 000 Kč

Programová oblast a území dopadu: NUTS II Severozápad
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity:

1) zprostředkování zaměstnání osobám z cílové skupiny – podpora činností, které souvisejí s:

 • vyhledáváním zaměstnání pro fyzickou osobu, která se uchází o práci, a s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly (§ 14 odstavec 1 písmeno a) zákona 435/2004 Sb.);
 • poskytováním poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí (§14 odstavec 1 písmeno c) zákona 435/2004 Sb.).
 • zaměstnání mohou zprostředkovávat pouze oprávněné subjekty (viz § 14 odstavec 3 zákona č. 435/2004 Sb.).

2) Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru dalších vhodných aktivit v rámci projekt, které mají napomoci nalézt uplatnění na trhu práce. Poskytování poradenství v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace, včetně podpory rekvalifikací, s cílem harmonizovat vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce;

3) Poskytování rekvalifikací – získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala;

4) Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží;

5) Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků;

6) Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiné nástroje vedoucího k uplatnění na trhu práce, včetně obnovení nebo získání pracovních návyků.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti