PO 4 SC 4.1.1., 4.1.2. – Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy – výzva 03_15_025

program je aktuálně otevřený

Tento program je určen pro organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace. Mezi hlavní cíle programu patří optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizace veřejné správy zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 9. 9. 2015.

Vhodný žadatel:

 • organizační složky státu včetně justice
 • státní příspěvkové organizace

Termín vyhlášení výzvy: 9. 9. 2015
Zpřístupnění žádosti v MS2014+: 16. 9. 2015
Příjem žádostí: 16. 9. – 31. 12. 2019
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2023
Alokace na výzvu: 1 000 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z min. výše způsobilých výdajů 1 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity:

1. Okruh aktivit – alokace 650 000 000 CZK

 • Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn.
 • Zkvalitnění strategického řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici.
 • Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace včetně zhodnocení korupčních rizik.
 • Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy.
 • Optimalizace výkonu veřejné správy v území.
 • Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství směrem k občanům i procesní standardizace justice, podpora využívání alternativních forem řešení sporů, alternativních trestů a procesů podmíněného propuštění, další opatření vedoucí ke kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu.
 • Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu.
 • Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.
 • Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě.
 • Profesionalizace státní služby

2. Okruh aktivit – alokace 250 000 000 CZK

 • Zkvalitnění projektového řízení ve veřejné správě, zejména zavedení a rozvoj projektových kanceláří

3. Okruh aktivit – alokace 100 000 000 CZK

 • Zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním jednotlivým projektům určeným k následné realizaci

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti