PO 2 SC 2.2 – Úřad vlády ČR (systémové projekty) – výzva 03_15_030

program je aktuálně otevřený

Tato výzva je určena pro Úřad vlády ČR. Pro tuto výzvu jsou cílové skupiny poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny s dětmi a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, zaměstnance veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, vysoké školy (v případě mezioborové spolupráce), osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené. Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 25. 9. 2015.

Vhodný žadatel:

Úřad vlády ČR

Termín vyhlášení výzvy: 25. 9. 2015
Příjem žádostí: 30. 9. 2015 – 29. 6. 2018
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 315 000 000 Kč
Výše dotace:100 % z min. výše způsob. výdajů 5 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity:

Žádost o podporu může žadatel podávat pouze v rámci jedné aktivity. Kombinace aktivit uvedených níže pod písmeny A) nebo B) v rámci jedné žádosti o podporu není přípustná.

A) Podpora rozvoje kvality adiktologických služeb, která bude realizována prostřednictvím:

 • mapování a síťování – včetně práce s obcemi,
 • vzdělávání v adiktologických tématech,
 • zavádění nových metod při práci s uživateli služeb.

V rámci činností a aktivit podpory budou podporovány nové a netradiční či doposud neaplikované přístupy a řešení.

Podporovány budou zejména:

Činnosti zahrnující mapování terénu, vymezení potřebnosti a dostupnosti služeb; jedná se zejména o:

 • analýzu současného stavu proti drogové politiky,vyhod­nocování akčních plánů, vyhodnocování dosavadní praxe adiktologických služeb,

Činnosti vedoucí k zeefektivnění adiktologických služeb; jedná se zejména o:

 • vytvoření nástroje ke zjišťování kvality adiktologických služeb, o zabezpečení systému výkaznictví adiktologických služeb,
 • návrh řešení systému financování adiktologických služeb,

Činnosti vedoucí k vymezení, definování a navázání spolupráce s dalšími sociálními službami, aktivitami a institucemi zaměřenými na pomoc cílové skupině – síťování služeb;

Nové metody práce zaměřené na specifické spektrum cílových skupin (osoby závislé či ohrožené závislostí, jejich rodinní příslušníci a blízcí), které doposud nebyly v adiktologických službách implementovány;

Specifické vzdělávání pracovníků adiktologických služeb (soc. služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) v oblasti adiktologie;

Specifické adiktologické vzdělávání pracovníků přímé péče (sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách) registrovaných soc. služeb, které služby poskytují identickým cílovým skupinám v rámci jiných druhů soc. služeb (osobám bez přístřeší, osobám s chronickým duševním onemocněním, aj.);

Specifické vzdělávání pracovníků obcí a krajů v oblasti adiktologie.

Evaluace je povinnou činností u aktivit, kde se předpokládá dosažení změny u osob (jednotlivců), skupin a u systémových změn, které mají sekundární dopad na cílové skupiny.

V případě projektu zaměřeného na aplikaci nových metod práce, které doposud nebyly vadiktologických službách implementovány, je součástí evaluace projektu zhodnocení přínosu aplikované metody, včetně rozvahy nad možností diseminace dle následující struktury:

Hodnotící zpráva bude obsahovat minimálně:

 • Popis použité metody práce,
 • Charakteristiku a podrobný popis cílové skupiny, na které byla nová metoda aplikována,
 • Charakteristiku prostředí služby, ve kterém byla nová metoda aplikována,
 • Kritický rozbor silných a slabých stránek nové metody a její aplikace do přímé práce s uživatelem služby,
 • Zhodnocení dopadů nové metody pro uživatele služby i pro pracovníky služby/organizaci,
 • Úvaha nad možností rozšíření nové metody práce mimo vlastní organizaci – diseminace,
 • Popis způsobu hodnocení efektivity služby – poměr cena x výkon,
 • Popis metodologie užité při zpracování hodnotící zprávy.

U činností, kde je cílem výstup v podobě analytického, či strategického dokumentu, tj. pouze indikátor 8 05 00, není evaluace povinnou činností. Každá sebeevaluace musí obsahovat minimálně vyhodnocení projektu dle kritérií 5U – účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost, udržitelnost. Evaluace bude zahrnovat vyhodnocení procesu realizace a zhodnocení dosažených výsledků.

B) Podpora vytváření a realizace aktivit a nástrojů zaměřených na sociální začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit, podpora tzv. koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

V rámci činností a aktivit vymezených níže bude podpora především směřovat do obcí a měst, která se zapojí do koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a naváží tak spolupráci s Úřadem vlády CR – s Agenturou pro sociální začleňování při řešení problémů sociálně vyloučených lokalit voblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, dluhové problematiky, sociálních služeb i obecně podpory sociální soudržnosti a rozvoje obce či regionu.

Sociálně vyloučené lokality jsou vymezeny v rámci tzv. mapy sociálně vyloučených lokalit Ministerstva práce a sociálních věcí, popř. dalšími analytickými a strategickými dokumenty krajů a obcí.

V rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám bude poskytnuta podpora a spolupráce ze strany Agentury pro sociální začleňování při vytváření, implementaci avyhodnocení min. 70 strategických plánů sociálního začleňování (SPSZ). Klíčovým aktérem SPSZ je město, obec, svazek obcí, mikroregion apod.

Podpora bude zaměřena především na tyto činnosti:

 • Metodická podpora, poradenství obcím zapojeným do koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) – plánování, implementace a podpora při zajištění prostředků na realizaci opatření a aktivit v oblasti sociálního začleňování,
 • Vytvoření a činnost lokálního partnerství s městy a obcemi zařazenými do KPSVL, včetně činností spojených s působením skupin lokálního partnerství,
 • Zjišťování potřeb obyvatel sociálně vyloučených lokalit, realizace fokusních skupin v lokalitách,
 • Mapování situace sociálně vyloučených lokalit v obci, zpracování situační analýzy,
 • Koordinace a facilitace vzniku Strategického plánu sociálního začleňování na obci/obcích, posouzení SPSZ,
 • Evaluace situační analýzy a hodnocení Strategického plánu sociálního začleňování,
 • Vyhodnocení dopadu činnosti Agentury pro sociální začleňování na obyvatele obcí zapojených do KPSVL,
 • Institut tzv. vzdálené podpory,
 • Spolupráce a koordinace v oblasti sociálního začleňování s kraji a dalšími relevantními aktéry,
 • Působení na veřejné mínění v obcích zapojených do KPSVL.

Evaluace je povinnou činností u aktivit, kde se předpokládá dosažení změny u osob (jednotlivců), skupin a u systémových změn, které mají sekundární dopad na cílové skupiny. U činností, kde je cílem výstup v podobě analytického, či strategického dokumentu, tj. pouze indikátor 8 05 00, není evaluace povinnou činností. Každá sebeevaluace musí obsahovat minimálně vyhodnocení projektu dle kritérií 5U4 – účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost, udržitelnost. Evaluace bude zahrnovat vyhodnocení procesu realizace a zhodnocení dosažených výsledků.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty dle
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti