PO 2 SC 2.2 – Výzva na systémové projekty pro ostatní ministerstva – výzva 03_15_029

program je aktuálně otevřený

Tato výzva je určena pro Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační službu, Ministerstva vnitra. Pro tuto výzvu jsou cílové skupiny poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny s dětmi a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, zaměstnance veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, vysoké školy (v případě mezioborové spolupráce), osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené. Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 25. 9. 2015.

Vhodný žadatel:

Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační služba, Ministerstvo vnitra

Termín vyhlášení výzvy: 25. 9. 2015
Příjem žádostí: 30. 9. 2015 – 30. 6. 2017
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2023
Alokace na výzvu: 250 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z min. výše způsob. výdajů 5 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity:

 • Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, včetně přenosu dobré praxe a podpory pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů (zapojování i soukromého sektoru), opatření k zefektivňování procesů v sociálních službách a ve službách pro rodiny a děti a rozvoje strategického řízení a managementu s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci;
 • Zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob, zavádění nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce;
 • Systémová, koncepční, strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti, služeb na ochranu práv dětí a jejich oprávněných zájmů, služeb napomáhajících rozvoji rodičovských kompetencí, služeb péče o děti, náhradní rodinné péče a sociálního začleňování;
 • Podpora a posilování koordinační role obcí (tvorba strategií spočívajících naodpovědnosti místních samospráv a spolupráci klíčových aktérů za účelem předcházení a komplexního řešení problémů sociálního vyloučení);
 • Vzdělávání v sociální oblasti, v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků poskytovatele a zadavatele sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování;
 • Podpora aktivit k rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce, zvyšování kompetencí sociálních pracovníků zejména formou vzdělávání sociálních pracovníků pracujících ve službách a ve veřejné správě, metodických podpor, výměnných stáží například voblastech rozvoje schopnosti posoudit sociální situaci klienta, case managementu, multidiscipli­nárního plánování podpory a pomoci v rámci konkrétní situace klienta, dovednosti síťování v rámci konkrétního území, rozpoznání rizik a dopadů institucionalizace a jejího předcházení, apod.; vzdělávání pracovníků a dalších relevantních aktérů v oblasti prevence diskriminace a rovných příležitostí, v oblasti ochrany práv zranitelných skupina prevence špatného zacházení.

Evaluace je povinnou činností u aktivit, kde se předpokládá dosažení změny u osob (jednotlivců), skupin a u systémových změn, které mají sekundární dopad na cílové skupiny. U činností, kde je cílem výstup v podobě analytického, či strategického dokumentu, tj. pouze indikátor 8 05 00, není evaluace povinnou činností. Každá sebeevaluace musí obsahovat minimálně vyhodnocení projektu dle kritérií 5U3 – účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost, udržitelnost. Evaluace bude zahrnovat vyhodnocení procesu realizace a zhodnocení dosažených výsledků.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty dle
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti