PO 2 SC 2.1 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování – výzva č. 03_16_064

program je aktuálně otevřený

Specifickým cílem výzvy č. 064 „Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)“ je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 25. 10. 2016.

Vhodný žadatel:

 • nestátní neziskové organizace: obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, ústavy
 • sociální družstva
 • obce
 • organizace zřizované obcemi a kraji
 • dobrovolné svazky obcí
 • poskytovatelé sociálních služeb

Termín vyhlášení výzvy: 25. 10. 2016
Příjem žádostí: 26. 10. 2016 – 4. 1. 2017
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2021
Alokace na výzvu: 400 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z min. výše způsob. výdajů 1 000 000 Kč

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: celá ČR bez hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity:

1) Podpora sociální práce je základní nástroj pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených

 • A. Podpora sociální práce na obcích, slaďování metod sociální práce
 • B. Podpora péče poskytované v co největší míře v přirozeném prostředí klienta (komunitní péče)
  • B.1 Komunitní sociální práce
  • B.2 Komunitní centra

2) Podpora aktivit zaměřených na pečující osoby a podporu neformální péče 3) Podpora přístupu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených k bydlení 4) Podpora přístupu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených k zaměstnání a jeho udržení 5) Podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím dalších začleňujících veřejných služeb 6) Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí rodiny 7) Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty dle
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti