Vyhlášení nových výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost

V průběhu měsíce září bylo vyhlášeno několik výzev. Aktuální výzvy z měsíce září mají celkovou finanční alokaci 3 mld. Kč.

Výzvy jsou zaměřeny na podporu služeb sociálního začleňování, uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce, na zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, na optimalozování procesů a postupů ve veřejné správě, snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce, na zvýšení kvality a udržitelnosti služeb pro rodiny s dětmi aj.

Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb, Úřad vlády ČR, Probační a mediační služba, OSVČ aj.

Aktuální výzvy za měsíc září:

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

  • Specifickým cílem výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

Více informací se dozvíte zde

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

  • Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Více informací se dozvíte zde

Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

  • Specifickým cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Více informací se dozvíte zde

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje

  • Specifickým cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad.

Více informací se dozvíte zde

Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (méně rozvinuté regiony)

  • Specifickým cílem výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Více informací se dozvíte zde

Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 Praha

  • Specifickým cílem výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Více informací se dozvíte zde

Úřad vlády ČR (systémové projekty)

  • Cílem výzvy zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Více info o výzvě se dozvíte zde

Výzva na systémové projekty pro ostatní ministerstva

  • Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Více informací se dozvíte zde

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. Výzva

  • Specifickými cíli výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a rozvoj sektoru sociální ekonomiky.

Více informací se dozvíte zde