PO 2 SC 2.1 – Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva – výzva 03_15_026

program je aktuálně uzavřený

Tato výzva je určena pro Nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb, zapsaní v registru poskytovatelů – Pro aktivity mimo sociální podnikání. Pro aktivity sociálního podnikání je výzva určená pro OSVČ, obchodní korporace. Pro tuto výzvu pro aktivity mimo sociální podnikání jsou cílovými skupinami osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Pro aktivity v rámci sociálního podnikání jsou cílovými skupinami osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a národnostní menšiny (zéjmena Romové), žijící v územích, které byly identifikovány jako sociálně vyloučené lokality, ostatní viz výzva . Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 23. 9. 2015.

Vhodný žadatel:

Pro aktivity mimo sociální podnikání

 • nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů

Pro aktivity sociálního podnikání

 • OSVČ, obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Termín vyhlášení výzvy: 23. 9. 2015
Příjem žádostí: 29. 9. 2015 – 31. 7. 2016
Termín ukončení projektu: 31. 8. 2020
Alokace na výzvu: 609 972 200 Kč, upřesnění viz výzva
Výše dotace: až 100 % z min. výše způsob. výdajů 1 000 000 Kč, pro projekty s aktivitami mimo sociální podnikání a 500 000 Kč, pro projekty s aktivitami sociálního podnikání

Územní zaměření projektů:

Programová oblast a území dopadu: území vymezená a uvedená ve schválených strategiích SPSZ
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity:

 • Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb
 • Podpora komunitní sociální práce, podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, zejména komunitní práce včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti
 • Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče; podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů; podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního/dos­tupného/podpo­rovaného bydlení jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví
 • Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí (podpora využití specifických metod a technik sociální práce a individualizovaného přístupu, podpora výkonu sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci, metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci, apod.).
 • Aktivizační, asistenční a motivační programy (na podporu rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností, uplatnění se na trhu práce, apod.), které přispívají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení.
 • Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání (zejména pokud pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče, tj. školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. jiných zařízení pro péči o děti a mládež).
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách.
 • Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílové skupiny.
 • Aktivity přispívající k boji s diskriminací (např. vzdělávací aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence a odstraňování diskriminace, poskytování poradenství cílovým skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti diskriminace).
 • Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku (asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií a dalšími úřady, romský mentoring, preventivní programy pro mladé osoby 15+ apod.).
 • Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, pro osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), probační a resocializační programy, programy zaměřené na pachatele domácího násilí, scílem předcházení jejich dalšího násilného chování.
 • Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených do prevence a do rozhodovacích procesů na místní úrovni, podpora a rozvoj participativních metod práce s cílovou skupinou.
 • Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik.

Bližší informace ve výzvě.

Nebude podporováno:

 • poskytování volnočasových aktivit a jiných činností komerční povahy,
 • jazykové kurzy (s výjimkou kurzů českého jazyka),
 • rekvalifikační kurzy,
 • tvorba vzdělávacích programů, vytvoření e-learningových kur­zů,
 • osvětová činnost jako samostatný projekt,
 • nájemné v souvislosti s aktivitami v oblasti bydlení,
 • aktivity související s podporou dětí pod 15 let,
 • všeobecné psychologické poradenství, pokud nebude součástí komplexní poradenské práce s účastníkem projektu.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty dle
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti