PO 1 SC 1.4.1 – Rozvoj služeb zaměstnanosti – výzva č. 122

program je aktuálně otevřený

Tato výzva je určena pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky, Státní úřad inspekce práce, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Fond dalšího vzdělávání. Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 19. 10. 2015.

Oprávněný žadatel:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky, Státní úřad inspekce práce, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Fond dalšího vzdělávání

Vyhlášení výzvy: 19. 10. 2015
Příjem žádostí: 19. 10. – 1. 3. 2021
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2022
Alokace na výzvu: 1 057 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z minimální výše způs. výdajů 10 000 000,– Kč

Vymezení územního dopadu a místa realizace projektů: 

Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity v rámci této výzvy:

 • Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce (analytických, metodických a řídících) s ohledem na potřeby trhu práce
 • Tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění
 • Tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické a funkční mobility uchazečů a zájemců o zaměstnání
 • Podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti jak na národní, tak zejména regionální úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce,
 • Tvorba, rozvoj a realizace informačních a monitorovacích systémů, vyhodnocování účinnosti realizace aktivních opatření na trhu práce, podpora analytické činnosti za účelem zvýšení efektivnosti služeb zaměstnanosti.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti