PO 2.2 SC 1 – Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci – výzva č. 037

program je aktuálně uzavřený

Tato výzva je určena pro Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, obce (pouze aktivity A a B výzvy). Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 20. 10. 2015.

Oprávněný žadatel:

 • Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, obce (pouze aktivity A a B výzvy

Vyhlášení výzvy: 20. 10. 2015
Příjem žádostí: 1. 11. – 31. 12. 2015
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2020
Alokace na výzvu: 100 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % z minimální výše způs. výdajů 500 000,– Kč

Vymezení územního dopadu a místa realizace projektů: 

Programová oblast a území dopadu: celá ČR bez hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity v rámci této výzvy:

 • A – Podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče
 • B – Podpora implementace trasformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu zařízení v praxi

C – Podpora nově registrované služby, která vznikla jako výslede transformačního procesu pobytové služby sociální péče

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti