Výzva č. 7 Deinstituci­onalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

program je aktuálně uzavřený

Tento program je určen pro kraje, obce, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, církve, církevní organizace. Hlavním smyslem podpory je deinstituciona­lizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Spuštění programu a vyhlášení bylo v září 2015

Vhodný žadatel:

  • kraje,
  • organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
  • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
  • nestátní neziskové organizace,
  • církve a církevní organizace.

Termín vyhlášení výzvy: září 2015
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 30. 9. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu 30. 10. 2015
Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.3. 2016
Alokace na program: -
Alokace na výzvu: 2 000 000 000 Kč

Součást integrovaných nástrojů: MAS: ne; ITI/IPRÚ: ne

Územní zaměření projektů:

  • Území ČR mimo hl. m. Prahu

Podporované aktivity:

  • Deinstituciona­lizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Cílem transformace ústavní péče je deinstituciona­lizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozenémpros­tředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách:

  • osobní asistence, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, odlehčovací služba, raná péče, průvodcovské a předčitatelské služby, tísňová péče, denní stacionář, sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace, centrum denních služeb, služba následné péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem.