PO 3 SC 3.1 Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ – výzva 03_015_018

program je aktuálně otevřený

Tato výzva je určena pro organizační složky státu, příspěvkové organizace zřizované/řízené organizačními složkami státu, kraje Výzva byla vyhlášena dne 2. 11. 2015.

Oprávněný žadatel:

 • Organizační složky státu 
 •  Příspěvkové organizace zřizované/řízené organizačními složkami státu
 •  Kraje

Vyhlášení výzvy: 2. 11. 2015
Příjem předběžných žádostí: 2. 11. 2015 – 1. 9. 2019
Příjem žádostí: 16. 11. 2015 – 31. 12. 2019
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2023
Alokace na výzvu: 300 000 000 Kč
Výše dotace: min. výše způs. výdajů 1 000 000,– Kč a max. výše způs. výdajů je 50 000 000 Kč.

Vymezení územního dopadu a místa realizace projektů: 

Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity v rámci této výzvy:

 • Příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů v oblasti veřejných služeb (zejm. oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy), a to např. změny v poskytování veřejných služeb, nové služby a produkty ve prospěch cílových skupin a jejich pilotní testování; systémové změny koncepce veřejných služeb; testování nových forem financování pro řešení přetrvávajících soc. problémů
 • Přenos fungujících zahraničních inovací – metod, postupů
 • Nastavení a vytváření podpůrných aktivit pro sociální inovace

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti