PO 3 SC 3.1 Sociální inovace v oblasti sociálniho začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny – výzva 03_15_024

program je aktuálně uzavřený

Tato výzva je určena pro kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí a jejich asociace,  organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace (pouze bez finančního příspěvku),  sociální partneři, profesní a podnikatelská sdružení zaměstnavatelé, poskytovatelé sociálních služeb a jejich zastřešující organizace, vzdělávací a poradenské instituce a výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, agentury práce. Spuštění programu a vyhlášení výzvy bylo provedeno 2.11.2015.

Oprávněný žadatel:

 • kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí a jejich asociace, organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace (pouze bez finančního příspěvku), sociální partneři, profesní a podnikatelská sdružení zaměstnavatelé, poskytovatelé sociálních služeb a jejich zastřešující organizace, vzdělávací a poradenské instituce a výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, agentury práce.

Vyhlášení výzvy: 2. 11. 2015
Příjem předběžných žádostí: 2. 11. 2015 – 31. 3. 2016
Příjem žádostí: 16. 11. 2015 – 30. 6. 2016
Termín ukončení projektu: 30. 9. 2018
Alokace na výzvu: 200 000 000 Kč
Výše dotace: min. výše způs. výdajů 500 000,– Kč a max. výše způs. výdajů 10 000 000 Kč

Vymezení územního dopadu a místa realizace projektů: 

Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity v rámci této výzvy:

 • je testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy (včetně oblasti posílení udržitelnosti a efektivnějšího fungování nestátních neziskových organizaci a snižování jejich závislosti na veřejných zdrojích). Výzva je rozdělena do dvou částí. Žadatel zařadí svou inovaci, do kategorie „A“ nebo kategorie „B“. Není přípustné realizovat projekt v obou kategoriích zároveň.
 • V kategorii „A“ tato výzva specificky podporuje fázi „vývoje a testování“ a fázi „prokázání impaktu“
 • V kategorii „B“ jsou podporovanými fázemi „realizace a implementace“ a „růst a scaling“ .

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti