PO 1 – Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu – výzva 03_15_035

program je aktuálně uzavřený

Tato výzva je určena pro obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení,  vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje  organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízení organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.Výzva byla spuštěna 11.11.2015.

Oprávněný žadatel:

 • obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení,  vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje ,  organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízení organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.

Vyhlášení výzvy: 11. 11. 2015
Příjem žádostí: 11. 11. 2015 – 30. 4. 2017 (předběžně uzavřeno počátkem ledna 2016)
Termín ukončení projektu: 30. 4. 2020
Alokace na výzvu: 882 000 000 Kč
Výše dotace: až 100 % min. výše způs. výdajů 942 000,– Kč a max. výše způs. výdajů 5 986 710 Kč

Vymezení územního dopadu a místa realizace projektů: 

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. města Prahy
Místo realizace: celá ČR bez hl. m. Prahy

Podporované aktivity v rámci této výzvy:

Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost V rámci OPZ lze poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech:

 • dětská skupina pro veřejnost
 • podniková dětská skupina
 • živnost volná/vázaná

Způsobilé výdaje:

Projekty podpořené v rámci této výzvy budou financovány v režimu zjednodušeného vykazování způsobilých výdajů na základě dosažených výstupů a výsledků. Principem tohoto vykazování je nastavení, jednotek a k nim odpovídající jednotkové náklady. Podle toho, kolika jednotek se žadateli/příjemci podpory (a jeho případným partnerům) podaří v souladu se stanovenými podmínkami dosáhnout, je vypočtena výše dotace, na kterou má projekt nárok. Výše podpory není navázána na objem prostředků, které realizátoři projektu na dosažení jednotek skutečně dle účetních záznamů vynaložili.

Jednotky:

 • Vytvořené místo v zařízení péče o děti
 • Vytvořené místo v zařízení péče o děti – křížové financování
 • Transformované místo v dětské skupině
 • Transformované místo v dětské skupině – křížové financování
 • Obsazenost zařízení péče o děti
 • Nájemné zařízení péče o děti
 • Kvalifikovaná pečující osoba