PO 2.2. SC 1 – Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí – výzva č. 041

program je aktuálně uzavřený

Tato výzva je určena pro Oborová zastřešující organizace, Zastřešující organizace, Všeoborová zastřešující organizace. Program byl spuštěn 19. 11. 2015.

Oprávněný žadatel:

 • Oborová zastřešující organizace (51 % podíl právních typů NNO + 100 % podíl činností v oboru sociálního začleňování)
 • Zastřešující organizace (100% podíl právních typů NNO + 51 % podíl v oboru čin. sociálního začleňování)
 • Všeoborová zastřešující organizace ( 51 % podíl právních typů NNO i v oboru čin. soc. začleňování)

Právní typy NNO = spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy a účelová zařízení církví

Vyhlášení výzvy: 19. 11. 2015
Příjem žádostí: 1. 12. 2015 – 10. 3. 2016
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2020
Alokace na výzvu: 80 000 000 Kč
Výše dotace: max. 100 % z výše 1 – 6 mil. Kč

Vymezení územního dopadu a místa realizace projektů: 

Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU

Podporované aktivity v rámci této výzvy:

 • 1. Podpora rozvoje zastřešujících organizací
 • 2. Posílení metodické podpory a poradenství vůči členským organizacím

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti