PO 1 SC 1.1.1 – Podpora zaměstnanosti cílových skupin – výzva č. 040

program je aktuálně uzavřený

Tato výzva je určena pro Fond dalšího vzdělávání. Cílovou skupinou pro tuto výzvu jsou Osoby ve věku 50 a více let, Osoby mladší 25 let věku, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a další. Hlavním cílem je poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, bilanční a pracovní diagnostika, motivační aktivity, rekvalifikace a další. Výzva byla spuštěna dne 20. 11. 2015.

Oprávněný žadatel:

 • Vzdělávací a poradenské instituce
 • Nestátní neziskové organizace

Vyhlášení výzvy: 20. 11. 2015
Příjem žádostí: 2. 12. 2015 – 29. 2. 2016
Alokace na výzvu: 297 000 000 Kč
Výše dotace: max. 100 % z výše 1,5 – 6 mil. Kč

Vymezení územního dopadu a místa realizace projektů: 

Programová oblast a území dopadu: celá ČR bez hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR

Podporované aktivity v rámci této výzvy:

 • poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
 • bilanční a pracovní diagnostika;
 • motivační aktivity;
 • rekvalifikace;
 • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
 • podpora flexibilních forem zaměstnání;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 • realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdy a platy pracovníků na projektu, ostatní osobní náklady, výdaje na odměnu
 • Cestovné – cestovní náhrady při pracovních cestách pracovníků na projektu, „per diems“ náhrady pro zahraniční experty
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – operativní a finanční leasing vztahující se k období trvání projektu
 • Odpisy dlouhodobého majetku – pokud není nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů, ale používá pro účely projektu
 • Drobné stavební úpravy – např. výdaje spojené s úpravou pracovního místa, nebo usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým
 • Nákup služeb – zpracování analýz, průzkumů a studií, lektorské služby, školení, kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou
 • Přímá podpora cílové skupiny – mzdové a cestovní náklady, příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby, příspěvek na zapracování
 • Daň z přidané hodnoty – pro neplátce DPH v plné výši, pro plátce DPH v závislosti na souvislost s ekonomickou činností
 • Finanční výdaje, správní a jiné poplatky – v závislosti na spojení s projektem
 • Výdaje v naturáliích, věcné příspěvky – poskytnutí výzkumné nebo odborné činnosti, poskytnutí neplacené dobrovolné činnosti